Skip Ribbon Commands
Skip to main content
PGS.TS. Vũ Hữu Đức

Họ và tên: Vũ Hữu Đức                                     

Giới tính: Nam

Học vị cao nhất: Tiến sĩ                                        Năm, nước nhận học vị:  2002 (VN)

Chức danh khoa học cao nhất: PGS                                   Năm bổ nhiệm: 2011

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trưởng Khoa

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trường Đại học Mở TPHCM

Email:    duc.vuhuu@gmail.com

QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

STT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Xây dựng khung chương trình đào tạo chuẩn chuyên gia kế toán và kiểm toán Việt Nam

2002/2003

Cấp trường

Chủ nhiệm

2

Xây dựng hệ thống chỉ tiêu phân tích phục vụ cho lựa chọn đối tượng kiểm tra, thanh tra thuế

2007/2009

Cấp bộ

Chủ nhiệm

3

Phân tích báo cáo tài chính các công ty niêm yết thuộc lĩnh vực xuất khẩu thủy sản Việt Nam giai đoạn 2006-2010 nhằm nâng cao năng lực quản lý và hiệu quả kinh doanh.

2011/2012

Cấp trường

Chủ nhiệm

2. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)

<><>

STT

Tên bài báo khoa học

Năm

Tên tạp chí

1

Vấn đề xây dựng chuẩn mực kiểm toán Việt nam

1994

Tạp chí Phát triển Kinh tế

2

Các tổ chức kế toán và kiểm toán quốc tế

1995

Tạp chí Phát triển Kinh tế

3

Các khái niệm cơ bản trong kế toán tài chính

1996

Tạp chí Phát triển Kinh tế

4

Phương hướng xây dựng hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt nam trong giai đoạn hiện nay

2000

Tạp chí Phát triển Kinh tế

5

Mô hình thiết lập hệ thống chuẩn mực kiểm toán quốc gia,

2000

Tạp chí Kế toán

6

Góp ý Luật Kiểm toán Nhà nước

2005

Tạp chí Kiểm toán

7

Tăng cường kiểm soát nội bộ trong các đơn vị thuộc khu vực công – nhìn từ góc độ kiểm toán nhà nước

2006

Tạp chí Kiểm toán

8

Tìm kiếm một chiến lược cho quá trình hội nhập quốc tế về kế toán tại Việt Nam

2008

Tạp chí Phát triển Kinh tế

9

Sử dụng tỷ số trên báo cáo tài chính để phát hiện sai lệch thuế

2009

Tạp chí Phát triển Kinh tế

10

Hệ thống thông tin kế toán – Xu hướng phát triển và các hướng nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn

2009

Tạp chí Phát triển Kinh tế

11

Tổ chức nghề nghiệp kế toán Việt nam, hướng đến sự phát triển ngang tầm khu vực

2009

Tạp chí Kiểm toán

12

Áp dụng quy trình phân tích cho việc phát hiện gian lận, sai sót trên báo cáo tài chính

2010

Tạp chí Kiểm toán

13

Đào tạo kế toán tại Việt Nam – Tiềm năng và thách thức.

2011

Tạp chí Kiểm toán

14

Khoảng cách thông tin trên báo cáo kiểm toán – nghiên cứu thực nghiệm ở Việt nam

2012

Tạp chí Khoa học (Đại học Mở TPHCM)