Skip Ribbon Commands
Skip to main content
TS. Nguyễn Quang Trung

Họ và tên:          Nguyễn Quang Trung               

Giới tính:            Nam

Học vị cao nhất:  Tiến Sỹ                                      Nước (năm) nhận học vị: Australia (2011)

Chức danh khoa học cao nhất:                              Năm bổ nhiệm:

Chức vụ (hiện tại): Phó Trưởng khoa Quản trị kinh doanh

Đơn vị công tác (hiện tại):            Khoa QTKD - Đại học Mở Tp.HCM  

Email:    trung.nq@ou.edu.vn

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

 

Determinants of the Expansion of Microenterprises: The Case of Motorcycle Manternance and Furniture Making in Ho Chi Minh City.

2001/2002

Luận văn Thạc Sỹ

 

 

Khảo sát nhu cầu đào tạo sau đại học tại Tp.HCM

2005/2006

Cấp Trường

Chủ nhiệm đề tài

 

Towards e-government: Problems of public administration in Vietnam

2008/2011

Luận án Tiến Sỹ

 

Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí/Nhà Xuất Bản

 

E-government in Vietnam: Its roles, challenges and suggestions

2007

Development Economics, Ho Chi Minh City University of Economics

 

Thống kê kinh doanh (Giáo trình)

2005

Nhà Xuất Bản Đại học Quốc Gia

 

Dự báo trong kinh doanh

2005

Đại học Mở Tp.HCM

 

Phân tích định lượng trong quản trị (Giáo trình)

2004

Đại học Mở Tp.HCM