Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Danh sách giảng viên

Danh sách giảng viên cơ hữu – Bộ môn toán

  Nguyễn Đăng Minh 

Chức danh: Giảng viên - Trưởng Bộ môn toán

Học vị: Tiến sĩ

Địa chỉ Email: minh.nd@ou.edu.vn

Website cá nhân:
https://sites.google.com/view/nguyendangminh1986/trang-ch%E1%BB%A7

Lý lịch khoa học

  Trần Hồng Mơ 

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Tiến sĩ

Địa chỉ Email: mo.th@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

Võ Thanh Hải

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Địa chỉ Email: hai.vt@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học


 

Trần Trung Kiệt

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Địa chỉ Email: kiet.tt@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

 

 

Trịnh Thị Thanh Hải

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Địa chỉ Email: hai.ttt@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

 


  Vũ Văn Hưng 

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Địa chỉ Email: hung.vv@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

Danh sách giảng viên cơ hữu-Bộ môn tin học không chuyên

 

Nguyễn Cao Tùng

Chức danh: Giảng viên chính - Phó Trưởng Bộ môn THKC

Học vị: Thạc sĩ

Địa chỉ Email: tung.nc@ou.edu.vn 

Lý lịch khoa học

Huỳnh Minh Quang

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Địa chỉ Email: quang.hm@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học


Nguyễn Tri Quỳnh Nga

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Địa chỉ Email: nga.ntq@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học


     Nguyễn Thị Trâm Anh

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Địa chỉ Email: tramanh.nguyen@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học
  Trần Chí Hiếu

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Địa chỉ Email: hieu.tc@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

Danh sách giảng viên cơ hữu – Bộ môn lý luận chính trị

   Hồ Ngọc Anh

Chức danh: Giảng viên chính - Trưởng Bộ môn LLCT

Học vị: Tiến sĩ

Địa chỉ Email: anh.hn@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

   

Nguyễn Giang Châu

Chức danh: Giảng viên - Phó Trưởng Bộ môn LLCT

Học vị: Thạc sĩ

Địa chỉ Email: chau.ng@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

 

Nguyễn Thị Mộng Tuyền

Chức danh: Giảng viên chính

Học vị: Tiến Sỹ

Địa chỉ Email: tuyen.ntm@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

 

  Nguyễn Thị Hồng Phương

Chức danh: Giảng viên chính

Học vị: Tiến sĩ

Địa chỉ Email:
phuong.nth@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

   
Đỗ Duy Tú

Chức danh: Giảng viên chính

Học vị: Tiến sĩ

Địa chỉ Email: tu.dd@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

Trần Duy Mỹ

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Địa chỉ Email: my.td@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

 

 

Danh sách giảng viên cơ hữu

Giáo dục thể chất & quốc phòng an ninh

 

Trình Quốc Trung

Chức danh: Giảng viên - Trưởng Bộ môn GDTC và QPAN 

Học vị: Thạc sĩ

Địa chỉ Email: trung.tq@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

 


 

Trịnh Trung Dũng

Chức danh: Giảng viên

Học vị: CN

Địa chỉ Email: dung.tt@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

 

  Võ Văn Phương

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Địa chỉ Email: phuong.vv@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

  Võ Nhật Sơn

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Địa chỉ Email: son.vn@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

   Lê Văn Quý

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Địa chỉ Email: quy.lv@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học