Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Danh sách Cán bộ viên chức

Lãnh đạo Khoa Khoa học cơ bản

  Lê Xuân Trường

Chức danh:  Trưởng Khoa

Học vị: Tiến sĩ - Giảng viên cao cấp

Địa chỉ Email:  truong.lx@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

  Tạ Thị Lan Anh

Chức danh: Phó Trưởng Khoa

Học vị: Thạc sĩ 

Địa chỉ Email: anh.ttl@ou.edu.vn 

Lý lịch khoa học

Cán bộ viên chức

 

 

Nguyễn Tiến Tâm

Chức danh: Chuyên viên

Học vị: Cử nhân

Địa chỉ Email: tam.nt@ou.edu.vn

 

 

 

 

Nguyễn Thị Giang

Chức danh: Chuyên viên

Học vị: Thạc sĩ

Địa chỉ Email: giang.nt@ou.edu.vn

 

 

 


Nguyễn Văn Toàn

Chức danh: Chuyên viên

Học vị: Cử nhân

Địa chỉ Email: toàn.vn@ou.edu.vn