Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo
Đề cương ngành khoa học dữ liệu:

01- Đề cương - Trực quan hóa dữ liệu.
02- Đề cương - Xác suất thống kê nâng cao.
03- Đề cương - Tính toán song song.
04- Đề cương- An toàn bảo mật thông tin.
05- Đề cương - Thiết kế thí nghiệm.
06- Đề cương- Xử lý ngôn ngữ tự nhiên.
07- Đề cương - Các thuật toán tối ưu.
08- Đề cương - Toán rời rạc.
09- Đề cương - Giải tích nâng cao.
10- Đề cương - Phương pháp số trong KHDL.
11- Đề cương - Đại số tuyến tính nâng cao.
12- Đề cương - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật.
13- Đề cương- Lập trình hướng đối tượng.
14- Đề cương - Nhập môn tin học cho KHDL.
15- Đề cương - Máy học thống kê.
16- Đề cương - Xử lí số liệu thống kê.
17- Đề cương - Thống kê tính toán.
18- Đề cương - Máy học.
19- Đề cương - Xử lý đa biến.
20- Đề cương - Trí tuệ nhân tạo.
21- Đề cương - Toán tài chính.
22- Đề cương - Phương phát nghiên cứu khoa học.
23- Đề cương - Xác suất và thống kê.
24- Đề cương - Thống kê phi tham số
25-Đề cương - Thống kê Bayes
26-Đề cương - Phân tích dữ liệu
27-Đề cương- Khai phá dữ liệu
28- Đề cương - Thực tập tốt nghiệp
29- Đề cương - Khóa luật tốt nghiệp