Skip Ribbon Commands
Skip to main content
chiến lược

Trong kế hoạch phát triển Khoa CNSH, Trường Đại Học TP.HCM giai đoạn 2018-2023, Khoa CNSH khẳng định mục tiêu phát triển để trở thành một đơn vị có uy tín trong việc cung cấp nguồn nhân lực cho xã hội và đội ngũ nghiên cứu mạnh trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học cơ bản, cơ bản có định hướng ứng dụng. Cụ thể:

- Nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng quy mô đào tạo hợp lý nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao và đa dạng của xã hội.

- Thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ một cách chất lượng, hiệu quả, gắn liền với công tác đào tạo, hợp tác quốc tế.

- Đổi mới công tác sinh viên giúp sinh viên trải nghiệm tốt, phát triển kỹ năng, năng lực chuyên môn và phát triển cá nhân gắn bó truyền thống giữa các thế hệ sinh viên.