Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Danh sách giảng viên Khoa Công Nghệ Sinh học

Tổ bộ môn: CNSH Y Dược

Trưởng bộ môn: TS. Lê Thị Trúc Linh

1. GS. TS. GVCC. Lê Huyền Ái Thúy

thuy.lha@ou.edu.vn
GS TS LE HUYEN AI THUY.pdf

 

2. TS. Lê Thị Trúc Linh

linh.ltt@ou.edu.vn
TS LE THI TRUC LINH.pdf

 

3. TS. Lao Đức Thuận

thuan.ld@ou.edu.vn
TS LAO DUC THUAN.pdf

 

4. TS. Lê Quang Anh Tuấn

tuan.lqa@ou.edu.vn
TS LE QUANG ANH TUAN.pdf

 

5. ThS. GVC. Nguyễn Minh Hoàng

hoang.nm@ou.edu.vn
ThS NGUYEN MINH HOANG.pdf

 

6. ThS. Dương Nhật Linh

linh.dn@ou.edu.vn
ThS DUONG NHAT LINH.pdf

 

7. TS. Trương Kim Phượng

phuong.tk@ou.edu.vn
TS TRUONG KIM PHUONG.pdf

 

8. CN. Tôn Nữ Tùng Kim (Đang du học)

kim.tnt@ou.edu.vn

 

 

Tổ bộ môn: CNSH Thực Phẩm

Trưởng bộ môn: Đặng Thanh Dũng

1. TS. Đặng Thanh Dũng

dung.dthanh@ou.edu.vn
TS DANG THANH DUNG.pdf

 

2. ThS. Như Xuân Thiện Chân

chan.nxt@ou.edu.vn
ThS NHU XUAN THIEN CHAN.pdf

 

3. TS. Lý Thị Minh Hiền

hien.ltminh@ou.edu.vn
TS LY THI MINH HIEN.pdf

 

4. ThS. Tạ Đăng Khoa

khoa.td@ou.edu.vn
ThS TA DANG KHOA.pdf

 

5. TS. Nguyễn Thị Lệ Thủy

thuy.ntl@ou.edu.vn
TS NGUYEN THI LE THUY.pdf

 

 

Tổ bộ môn: CNSH Nông Nghiệp – Môi Trường

Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Ngọc Bảo Châu

1. TS. Nguyễn Ngọc Bảo Châu

chau.nnb@ou.edu.vn
TS NGUYEN NGOC BAO CHAU.pdf

 

2. TS. Bùi Thị Mỹ Hồng

hong.btm@ou.edu.vn
TS BUI THI MY HONG.pdf

 

3. TS. Nguyễn Trần Đông Phương

phuong.ntd@ou.edu.vn
TS NGUYEN TRAN DONG PHUONG.pdf

 

4. TS. Hồ Bảo Thùy Quyên

quyen.hbt@ou.edu.vn
TS HO BAO THUY QUYEN.pdf

 

5. TS. Nguyễn Thành Hưng
 thung.ngt@ou.edu.vn
TS DANG THANH DUNG.pdf
 
6. TS. Bùi Phú Nam Anh  anh.bpn@ou.edu.vn
TS BUI PHU NAM ANH.pdf

 

5. ThS. Đỗ Thị Kim Chi (Đang du học)

chi.dtk@ou.edu.vn

 

6. ThS. Nguyễn Thị Phương Khanh

khanh.ntp@ou.edu.vn
ThS Nguyen Thi Phuong Khanh

 

7. ThS. Nguyễn Thanh Mai

mai.nt@ou.edu.vn
ThS Nguyen Thanh Mai

 

8. ThS. Nguyễn Văn Minh

minh.nv@ou.edu.vn
ThS NGUYEN VAN MINH.pdf

 

Giảng viên bán cơ hữu

1. PGS. TS. Lê Tiến Dũng

inpcdung@yahoo.com
TS LE TIEN DUNG.pdf

 

2. TS. Đỗ Việt Hà

dvha.ahtp@tphcm.gov.vn

 

3. TS. Trần Thái Hà

ha.tt@ou.edu.vn
TS TRAN THAI HA.pdf

 

4. TS. Bùi Xuân Khôi

khoi.bx@ou.edu.vn

 

5. TS. Lê Thị Kính

lekinh468@gmail.com

 

6. TS. Vũ Tiến Luyện

vutienluyen@gmail.com
TS VU TIEN LUYEN.pdf

 

7. TS. Nguyễn Hoài Nguyên

nguyen.nhoai@ou.edu.vn
TS NGUYEN HOAI NGUYEN.pdf

 

8. TS. Nguyễn Trí

ntri@ict.vast.vn
TS NGUYEN TRI.pdf

 

 9. TS. Phạm Lê Bửu Trúc  buutruc@gmail.com 
TS PHAM LE BUU TRUC.pdf
 

 

Giảng viên thỉnh giảng

1. PGS. TS. Nguyễn Trung Nhân

Đại học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM

 

2. TS. Đỗ Tường Hạ

Trường Đại Học Tôn Đức Thắng

 

3. TS. Đinh Minh Hiệp

Sở Nông Nghiệp và phát triển nông thôn TP.HCM

 

4. PGS. TS. Trần Thanh Hương

Đại học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM

 

5. TS. Nguyễn Thành Luân

Trường Đại Học Công Nghệ TP.HCM

 

6. TS. Phạm Lê Bửu Trúc

Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM

 

7. ThS. Lê Phú Đông

Đại học Lạc Hồng

 

8. ThS. Trần Minh Bảo

Viện Môi Trường và Tài Nguyên

 


Đội ngũ chuyên gia tham gia vào cải tiến phương pháp giảng dạy

(Hằng năm, đội ngũ chuyên gia được mời tham gia báo cáo chuyên đề, hướng dẫn tham quan thực tế tại các Viện, Doanh Nghiệp, năm học 2019 - nay)

Chuyên gia

Cơ quan

Môn học

PGS. TS. Lê Tiến Dũng

Viện Khoa học Vật Liệu và Ứng dụng

Chiết xuất dược liệu

PGS. TS. Phạm Thành Hổ


Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM

Sinh học đại cương

PGS. TS. Nguyễn Bảo Quốc

Trường Đại Học Nông Lâm TP. HCM

CNSH ứng dụng trong bảo vệ thực vật

TS. Hoàng Thành Chí

Ngân hàng Tế bào gốc MekoStem

Ứng dụng của CNSH: Thành tựu và Triển vọng

TS. Phan Tường Lộc

Viện Sinh Học Nhiệt Đới

Kỹ thuật chuyển gene thực vật

TS. Đinh Minh Hiệp

Sở Nông Nghiệp và phát triển nông thôn TP.HCM

Chọn giống vi sinh vật trong CNSH

TS. Bùi Xuân Khôi

Viện Cây Ăn Quả Miền Nam

Phương pháp nghiên cứu Khoa học

Nông nghiệp công nghệ cao

TS. Lê Thị Kính

Công ty Giống cây trồng Tân Lộc Phát

Di truyền học

CNSH ứng dụng trong chọn tạo giống thực vật

ThS. Nguyễn Hữu Đăng

Nghiên cứu viên Viện Sinh thái học Miền Nam

Sinh học đại cương

ThS. Nguyễn Ngọc Bảo Huy

Công ty Cổ phần công nghệ TBR

Công nghệ gene

ThS. Huỳnh Thị Thúy Vân Đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại Học Oxford   Công nghệ gene

Ông Nguyễn Duy Khánh

Công ty Cổ phần công nghệ TBR

Công nghệ gene

Ông Trần Tài

Công ty Cổ phần công nghệ TBR

Công nghệ gene