Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Lịch sử hình thành và phát triển

“Trường Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh là trường đầu tiên tại Việt Nam được Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ngành Công Nghệ Sinh Học”

Được thành lập từ tháng 6 năm 1991, đầu tiên được đặt tên là “Ban Kỹ thuật sinh học”. Năm 1993, Trường có quyết định đổi tên thành “Khoa Công nghệ sinh học”, là Trường đầu tiên tại Việt Nam được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo ngành Công nghệ sinh học.

Trong suốt quá trình hình thành, xây dựng và phát triển, Khoa luôn cải tiến chương trình đào tạo nhằm đáp ứng kịp yêu cầu của xã hội.
Hiện nay, Khoa đang triển khai đào tạo bậc đại học (1) Ngành: Công nghệ Sinh học hệ đại trà, chất lượng cao, đào tạo từ xa với 3 chuyên ngành chính Công nghệ Sinh học Y dược, Công nghệ Sinh học Nông nghiệp - Môi trường, Công nghệ Thực phẩm; (2) Ngành: Công nghệ thực phẩm.
Bên cạnh đó, Khoa đã tổ chức đào tạo bậc Thạc sĩ Ngành Công nghệ Sinh học từ năm 2018.

Lãnh đạo Khoa qua các thời kỳ 

1991 - 2004: PGS. TS. Nguyễn Văn Hanh - Trưởng Khoa

2004 - 2005: PGS. TS. Trịnh Hữu Phước - Trưởng Khoa

2005 - 2008: TS. Lê Thị Thanh Mai - Trưởng Khoa

2008 - 2012: TS. Lê Thị Kính - Phó Trưởng Khoa, phụ trách Khoa

2009 - 2012: TS. Lê Huyền Ái Thúy - Phó Trưởng Khoa

2012 - 2016: TS. Bùi Thị Mỹ Hồng - Phó Trưởng Khoa, phụ trách Khoa

2012 - 2016: PGS. TS. Lê Huyền Ái Thúy - Phó Trưởng Khoa

2016 - 2019: PGS. TS. Nguyễn Minh Hà - Trưởng Khoa

2016 - 2019: PGS. TS. Lê Huyền Ái Thúy - Phó Trưởng Khoa

2016 - 2019:  TS. Bùi Thị Mỹ Hồng - Phó Trưởng Khoa

2019 - 7/2020: PGS. TS. Lê Huyền Ái Thúy - Phó Trưởng Khoa, phụ trách Khoa

7/2020 - nay: PGS. TS. Lê Huyền Ái Thúy - Trưởng Khoa

2019 - nay: TS. Nguyễn Ngọc Bảo Châu - Phó Trưởng Khoa