Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chuyên ngành đào tạo

NGÀNH ĐÀO TẠO - CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO  

1- Ngành: CÔNG NGHỆ SINH HỌC 

Chuyên ngành: 

   - Công nghệ sinh học Y-Dược

   - Công nghệ sinh học Nông nghiệp - Môi trường

   - Công nghệ sinh học Thực phẩm

2- Ngành: CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM