Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cơ sở vật chất

Danh sách phòng thí nghiệm 

1- Phòng thí nghiệm Hóa - Môi Trường

2- Phòng thí nghiệm Sinh hóa

3- Phòng thí nghiệm Công nghệ Tế bào

4- Phòng thí nghiệm Động vật học

5- Phòng thí nghiệm Công nghệ vi sinh 1

6- Phòng thí nghiệm Công nghệ vi sinh 2

7- Phòng thí nghiệm Công nghệ thực phẩm

8- Phòng thí nghiệm Sinh học phân tử

9- Phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học ứng dụng

10- Vườn thực nghiệm