Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hội đồng khoa học

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

VÀ ĐÀO TẠO KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC 

(Quyết định số 182/QĐ-ĐHM ngày 23/01/2019 của Hiệu Trưởng 

Trường Đại Học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh)

1. PGS. TS. Lê Huyền Ái Thúy

    Trường Đại Học Mở TP.HCM

Chủ tịch

2. TS. Nguyễn Ngọc Bảo Châu

    Trường Đại Học Mở TP.HCM

Thành viên

3. TS. Đặng Thanh Dũng

    Trường Đại Học Mở TP.HCM

Thành viên

4. TS. Lê Thị Trúc Linh

    Trường Đại Học Mở TP.HCM

Thành viên

5. TS. Lê Thị Kính

    Công Ty Giống Cây Tân Lộc Phát

Thành viên

6. TS. Đỗ Việt Hà

    Khu Nông Nghiệp Công Nghệ Cao

Thành viên

7. TS. Phan Thế Đồng

    Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM

Thành viên

8. TS. Trần Thái Hà

    Trường Đại Học Mở TP.HCM

Thành viên

9. TS. Lê Quang Anh Tuấn

    Trường Đại Học Mở TP.HCM

Thư kýDANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

VÀ ĐÀO TẠO KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC CHƯƠNG TRÌNH CAO HỌC

(Quyết định số 2847/QĐ-ĐHM ngày 27/01/2020 của Hiệu Trưởng 

Trường Đại Học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh)

1. PGS. TS. Lê Huyền Ái Thúy

    Trường Đại Học Mở TP.HCM

Chủ tịch

2. TS. Lao Đức Thuận

    Trường Đại Học Mở TP.HCM

Ủy viên thường trực

3. TS. Nguyễn Ngọc Bảo Châu

    Trường Đại Học Mở TP.HCM

Ủy viên

4. TS. Lê Thị Trúc Linh

    Trường Đại Học Mở TP.HCM

Ủy viên

5. TS. Đặng Thanh Dũng

    Công Ty Giống Cây Tân Lộc Phát

Ủy viên


QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG NĂM 2022

(Quyết định số 2276/QĐ-ĐHM ngày 05/09/2022 của Hiệu Trưởng 

Trường Đại Học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh)

Xem file đính kèm: QD 2276.DHM dieu chinh thanh vien HD KH_DT Truong nam 2022.pdf