Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hội đồng khoa học

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

VÀ ĐÀO TẠO KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC

(Quyết định số 182/QĐ-ĐHM ngày 23/01/2019 của Hiệu Trưởng 

Trường Đại Học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh)

1. PGS. TS. Lê Huyền Ái Thúy

    Trường Đại Học Mở TP.HCM

Chủ tịch

2. TS. Nguyễn Ngọc Bảo Châu

    Trường Đại Học Mở TP.HCM

Thành viên

3. TS. Đặng Thanh Dũng

    Trường Đại Học Mở TP.HCM

Thành viên

4. TS. Lê Thị Trúc Linh

    Trường Đại Học Mở TP.HCM

Thành viên

5. TS. Lê Thị Kính

    Công Ty Giống Cây Tân Lộc Phát

Thành viên

6. TS. Đỗ Việt Hà

    Khu Nông Nghiệp Công Nghệ Cao

Thành viên

7. TS. Phan Thế Đồng

    Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM

Thành viên

8. TS. Trần Thái Hà

    Trường Đại Học Mở TP.HCM

Thành viên

9. TS. Lê Quang Anh Tuấn

    Trường Đại Học Mở TP.HCM

Thư ký