Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Mục tiêu đào tạo

A. Mục tiêu chung:

Chương trình được thiết kế mềm dẻo và linh hoạt cả về nội dung và phương thức đào tạo nhằm đáp ứng một cách tốt nhất nguyện vọng của sinh viên và nhu cầu thực tế của thị trường lao động, giúp sinh viên ra trường dễ dàng có được việc làm thích hợp với sở thích, năng lực chuyên môn và thích ứng nhanh với môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao.

Sau khi học xong chương trình, Cử nhân Công nghệ Sinh học có thể:

-     Làm việc ở các cơ quan quản lý có liên quan đến Sinh học và Công nghệ Sinh học của các Bộ, Ngành, hoặc các địa phương

-     Phụ trách kỹ thuật, quản lý chất lượng, kiểm nghiệm tại các đơn vị sản xuất trong các lĩnh vực Nông, Lâm, Y - Dược, chế biến Thực phẩm, Khoa học Môi trường...

-     Nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực về Sinh học, Sinh học thực nghiệm và Công nghệ Sinh học ở các doanh nghiệp, Viện nghiên cứu, các Trung tâm và cơ quan nghiên cứu của các Bộ, Ngành, các trường Đại học và Cao đẳng.

-     Tham gia giảng dạy sinh học (một số môn sinh học thực nghiệm) và công nghệ sinh học ở các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học Chuyên nghiệp..

-     Tạo lập hoặc tham gia quản lý, điều hành trang trại, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm CNSH

-     Tư vấn, tiếp thị tại các đơn vị thương mại, dịch vụ trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, y dược..

-     Tiếp tục theo học các bậc sau đại học

 B.  Mục tiêu cụ thể:

Học phần đại cương và bổ trợ trang bị cho sinh viên những kiến thức đại cương, nền tảng cần thiết cho khối ngành đào tạo hoặc nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của sinh viên đối với xã hội, rèn luyện thể chất và tinh thần, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp để trở thành người trí thức đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển đất nước

Khối kiến thức cơ sở, cơ bản ngành trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản của ngành CNSH, giúp sinh viên phát triển tư duy độc lập và sáng tạo, khả năng tự học hỏi, và định hướng nghề nghiệp cho tương lai.

Kiến thức chuyên sâu của ngành CNSH: trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng thực hành thuộc một trong 3 chuyên ngành của CNSH: Vi sinh - Sinh học Phân tử, CNSH Nông nghiệp và CNSH Công nghiệp và Môi trường. Các sinh viên theo học các chuyên ngành, sau khi hoàn tất có đủ kiến thức và kỹ năng để thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, tạo được một số sản phẩm CNSH, hoặc theo học các bậc cao hơn.

Nhóm học phần các ngành phụ: các sinh viên theo học các ngành phụ như Công nghệ Thực phẩm, Công nghệ Dược phẩm hoặc Quản trị Kinh doanh sẽ được trang bị thêm các kiến thức cơ bản, kỹ năng thực hành, ứng dụng  trong một ngành mới ngoài CNSH.