Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chương Trình Đào tạo

A. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC - NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC 

A-01 CHƯƠNG TRÌNH  ĐÀO TẠO THẠC SĨ CÔNG NGHỆ SINH HỌC NĂM 2018.

A-02 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CÔNG NGHỆ SINH HỌC NĂM 2018-TA 

B. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC - NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC 


B. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ SINH CHẤT LƯỢNG CAO NĂM 2018.


  01. CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC KHOA 2019 TRỞ VỀ SAU.docx

  1.1. Phục lục 2 hướng dẫn thực hiện chương trình (công nghệ sinh học )

  2.CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 2009 NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC

  3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC KHÓA 2014 TRỞ VỀ TRƯỚC.pdf

  4. CTĐT KHÓA 2015.pdf

  5. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC KHÓA 2016.rar

  6. ĐỀ CƯƠNG CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC CHẤT LƯỢNG CAO

  7. ĐỀ CƯƠNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC  KHÓA 2014

  8. ĐỀ CƯƠNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC KHÓA 2015.rar

MÃ ĐC

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

MÃ ĐC

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

CHEM1501

01-Hoa dai cuong 2015.pdf

BIOT3306

58UDCNSH_Thanhtuu_Trienvong-2015-10-6.pdf

EDUC5209

02-Phuong phap nghien cuu khoa hoc 2015.pdf

BIOT4208

57- Phat trien san pham CNSH-2015.pdf

EDUC1201

03-Ky nang hoc DH 2015.pdf

0000

56-Seminar_chuyên_nganh 2015.pdf

CHEM1302

04-Hoa PT- Huu co-2015.pdf

BIOT3224

55-Dinh Duong nguoi 2015.pdf

CHEM1202

05-TT Hoa PT- Huu co-2015.pdf

BOIT4221

54-Thực pham chuc nang 2015.pdf

BIOT1201

06-Sinh hoc dai cuong 2015.pdf

BIOT4217

53-Cong nghe bao quan va che bien Rauqua 2015.pdf

BIOT2401

07-Te bao hoc 2015.pdf

BIOT3220

52-Cong nghe che bien va bao quan thit va thuy san 2015.pdf

BIOT2201

08-Sinh hoc phan tu-2015.pdf

BIOT3230

51-Thuc tap Che bien thuc pham 2015.pdf

MATH2401

09-Thong ke Sinh hoc 2015.pdf

BIOT3417

50-Ky thuat phan tich thuc pham 2015.pdf

BIOT2204

10-Nhap mon CNSH-2015.pdf

BIOT3421

49-Vi sinh thuc pham 2015.pdf

BIOT2407

11-Sinh ly thuc vat 2015.pdf

BIOT3214

48-Hoa Sinh thực pham 2015.pdf

BIOT2406

12-Sinh ly dong vat-2015.pdf

BIOT3219

47-Ky thuat hien dai CNTP 2015.pdf

BITO1202

13-Con ngươi và Moi truong 2015.pdf

BIOT3305

46-Các HTQLCLTP 2015.pdf

BIOT2405

14-Sinh hoa 2015.pdf

BIOT3210

45-Cac qua trinh trong CNTP 2015.pdf

BIOT2404

15-Di truyen hoc 2015.pdf

BIOT3222

44- Đáng giá cảm quan thực phẩm 2015.pdf

BIOT2501

16-Vi sinh vat dai cuong-2015.pdf

BIOT3223

43 -Danh gia tac dong moi truong 2015.pdf

BIOT2403

17-Cong nghe vi sinh-2015.pdf

BIOT4225

42 -San xuat sach hon 2015.pdf

BIOT3427

18-Cong nghe gen 2015.pdf

BIOT3225

41-Ky thuat chuyen gene o thuc vat 2015.pdf

BIOT3419

19-Qua trinh va thiet bi CNSH 2015.pdf

BIOT3216

40-Quan ly Moi truong 2015.pdf

BIOT2402

20-CN PROTEIN ENZYME 2015.pdf

BIOT4405

39- Ky thuat moi truong 2015.pdf

COMP3401

21-Tin Sinh hoc 2015.pdf

BIOT3227

38- Moi truong va suc khoe con nguoi2015.pdf

BIOT3412

23-Chan doan phan tu benh o nguoi-2015.pdf

BIOT3416

38- Moi truong va suc khoe con nguoi2015.pdf

BIOT3414

24-Cong nghe sinh hoc trong tri lieu benh o nguoi-2015.pdf

BIOT3418

37- CNSH Nong nghiep Moi truong 2015.pdf

BIOT3420

25-Vi sinh y hoc-2015.pdf

BIOT3221

36- Nong nghiep cong nghe cao 2015.pdf

BIOT3226

26-Mien dich hoc-2015.pdf

BIOT3415

35-Cong nghe sau thu hoach 2015.pdf

BIOT3413

27-Vi sinh cong nghe duoc-2015.pdf

BIOT3232

34-CNSH trong BVTV 2015.pdf

BIOT3228

28-Chon giong VSV-2015.pdf

BIOT4222

33-Cong nghe giong cay trong 2015.pdf

BIOT3422

31-Chiet xuat Duoc lieu-2015.pdf

BIOT3411

32-He thong QL trong SX duoc pham-2015.pdf


C. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC - NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM


NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 2021 CTDT CNTP.pdf
ĐỀ CƯƠNG CÁC MÔN HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 2021 DE CUONG CNTP.rar