Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chương Trình Đào tạo

A. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC - NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC 

A-01 CHƯƠNG TRÌNH  ĐÀO TẠO THẠC SĨ CÔNG NGHỆ SINH HỌC NĂM 2018.
A-02 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CÔNG NGHỆ SINH HỌC NĂM 2018-TA 
A-03 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CÔNG NGHỆ SINH HỌC NĂM 2021
A-04 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CÔNG NGHỆ SINH HỌC 2021 (CẬP NHẤT MỚI NHẤT SAU THÔNG TƯ)


B. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC - NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC 

B-01 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KHÓA 2009 
B-02 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KHÓA 2014
B-03 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KHÓA 2015
B-04 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KHÓA 2016
B-05 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KHÓA 2019 TRỞ VỀ SAU 
B-06 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ SINH CHẤT LƯỢNG CAO KHÓA 2018
B-07 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KHÓA 2021
B-08 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KHÓA 2023
B-09 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC - CHẤT LƯỢNG CAO KHÓA 2023

C. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC - NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

C-01 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM KHÓA 2021
C-02 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM KHÓA 2023

D. ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

D-01. ĐỀ CƯƠNG CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KHÓA 2014
D-02 ĐỀ CƯƠNG CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KHÓA 2015
D-03 ĐỀ CƯƠNG CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC CHẤT LƯỢNG CAO KHÓA 2018
D-04 ĐỀ CƯƠNG CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KHÓA 2019
D-05 ĐỀ CƯƠNG CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KHÓA 2021
D-06 ĐỀ CƯƠNG NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 2021