Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Học bổng khuyến khích học tập; Thông báo; Thông báo; Quy chế - Quy định
Thông báo các loại học bổng của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh được áp dụng từ học kỳ 2 năm học 2016 - 2017

Phòng Công tác sinh viên thông báo các loại học bổng của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh được áp dụng từ học kỳ 2 năm học 2016 - 2017

QUY ĐỊNH CÁC LOẠI HỌC BỔNG

(áp dụng từ học kỳ 2 năm học 2016 – 2017)

1.   Quy định Học bổng Tài năng đối với sinh viên hệ chính quy bậc đại học Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 417/QĐ-ĐHM ngày 21/3/2017)

2.   Quy định Học bổng Khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy bậc đại học Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 416/QĐ-ĐHM ngày 21/3/2017)

3.   Quy định Học bổng Vượt khó học tập đối với sinh viên hệ chính quy bậc đại học Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 414/QĐ-ĐHM ngày 21/3/2017)

4.    Quy định Học bổng Tiếp sức đến trường đối với sinh viên hệ chính quy bậc đại học Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 415/QĐ-ĐHM ngày 21/3/2017)

5.    Quy định Học bổng Khuyến khích học tập đối với sinh viên khóa 2016 hệ chính quy bậc đại học – khoa Đào tạo đặc biệt - Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 545/QĐ-ĐHM ngày 19/ 04 /2017)

6.      Quy định Học bổng Khuyến khích nâng cao năng lực tiếng Anh đối với sinh viên hệ chính quy bậc đại học Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 844/QĐ-ĐHM ngày 27/ 06 /2016)


TIN VẮN