Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chương trình
Đào tạo sinh viên có nền tảng kiến
thức vững  chắc và  kỹ  năng  ứng
dụng kỹ thuật, công nghệ hiệu quả.

Đào tạo sinh viên tốt nghiệp  có khả năng tự đào tạo, năng động, có khả năng cạnh tranh trong các ngành nghề khác nhau và có khả năng kiểm soát các vấn đề liên quan hoạt động của doanh nghiệp.

 

 

Đào tạo sinh viên có khả năng tự phát triển kỹ năng cũng như ứng dụng các công cụ phân tích để có thể đưa ra các quyết định chiến lược thành công trong kinh doanh và trong ngành tài chính.
Chương trình liên thông 2+2 với ĐH Kỹ thuật Swinburne, Úc. Sinh viên tham gia chương trình sẽ học 2 năm tại Úc và nhận bằng của ĐH Kỹ thuật Swinburne.
Chương trình liên thông 3+1 với ĐH Southern Queensland (USQ), Úc. Sinh viên tham gia chương trình sẽ học 1 năm tại Úc và nhận bằng của USQ.
Chương trình liên thông 3+1 với ĐH Southern Queensland (USQ), Úc. Sinh viên tham gia chương trình sẽ học 1 năm tại Úc và nhận bằng của USQ.
Chương trình liên thông 3+1 với ĐH Ballarat, Úc. SV tham gia chương trình sẽ học 1 năm tại Úc và nhận bằng của ĐH Ballarat.