Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Hoạt động
ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TRỞ THÀNH TRỢ LÝ GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021

Chào các bạn sinh viên khóa 2017, 2018, 2019 của Khoa đào tạo đặc biệt;

Khoa Đào tạo đặc biệt đang tìm kiếm đội ngũ trợ lý giảng dạy cho học kỳ 2 NH 2020-2021.

Nếu bạn muốn trở thành trợ lý giảng dạy cho các môn học trong học kỳ tới của Khoa Đào tạo đặc biệt, vui lòng hoàn thành Link và nộp file hồ sơ theo mẫu trong link trước ngày 1/2/2021. Bảng điểm nộp sau.

Trân trọng cảm ơn.

Khoa xin gửi bạn một số nội dung liên quan đến trách nhiệm của trợ lý giảng dạy:

1.             Chịu sự phân công của giảng viên phụ trách trực tiếp và chịu trách nhiệm trước giảng viên, Khoa/Ban phụ trách môn học, Khoa Đào tạo đặc biệt và Trường đối với công việc được giao.

2.             Thực hiện bất kỳ hoặc tất cả các công việc sau nếu được phân công:

a)             Hỗ trợ giảng viên hướng dẫn sinh viên làm bài tập trên lớp;

b)            Photocopy và phân phát tài liệu cho sinh viên;

c)             Gửi file tài liệu học tập cho sinh viên thông qua email của lớp hoặc dưới các hình thức khác;

d)            Hướng dẫn sinh viên làm tiểu luận, tổ chức thảo luận, báo cáo tiểu luận… cho sinh viên.

đ)      Phụ đạo cho sinh viên không theo kịp bài giảng, sửa bài tập, hướng dẫn ôn tập cho sinh viên trước khi kiểm tra giữa kỳ hoặc thi cuối kỳ ngoài giờ (trực tiếp hoặc trực tuyến).

g)      Hỗ trợ giảng viên chấm điểm, cộng điểm quá trình cho sinh viên.

h)      Số tiết làm trợ lý giảng dạy tối đa không được quá 60 tiết/học kỳ.