Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Nghiên cứu khoa học
Phê duyệt danh mục cho sinh viên chương trình Chất lượng cao thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, chương trình “Sinh viên Nghiên cứu khoa học -Đồng hành cùng tuổi trẻ” Năm học 2020-2021

Khoa Đào tạo đặc biệt thông báo:

Về việc Phê duyệt danh mục cho sinh viên chương trình Chất lượng cao thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, chương trình “Sinh viên Nghiên cứu khoa học -Đồng hành cùng tuổi trẻ” Năm học 2020-2021

Sinh viên vui lòng xem chi tiết quyết định và danh sách tại đây.

Sinh viên có tên trong danh sách vui lòng liên hệ gấp GVHD (chi tiết liên hệ trong file đính kèm) để thực hiện đề tài. 

Đề nghị sinh viên theo dõi kế hoạch trước đó theo link http://v1.ou.edu.vn/dacbiet/Pages/3rf.aspx để thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Chú ý: Theo kế hoạch

  1. Chủ nhiệm đề tài gửi báo cáo tiến độ về cho Khoa (theo mẫu) file mềm và bản in có đầy đủ chữ ký: Từ ngày 03/02/2021 đến ngày 07/02/2021
  2. Sinh viên nộp 01 (một) quyển báo cáo đề tài (bản in có đầy đủ chữ ký) và file mềm đầy đủ giống như bản in (xem cách trình bày theo hướng dẫn ở dưới): Hạn chót đến ngày 09/04/2021

Trân trọng.