Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cử nhân Tài chính Ngân hàng
Cử nhân Tài chính Ngân hàng

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung: Học xong chương trình này, sinh viên có kiến thức chuyên môn vững vàng, có phẩm chất chính trị tốt, có khả năng ngoại ngữ thành thạo và có kỹ năng phù hợp làm việc ở các vị trí nhân viên trong các ngân hàng thương mại, công ty cổ phần, các công ty chứng khoán, các tổ chức tài chính và các doanh nghiệp phi tài chính.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

1.2.1. Kiến thức: CTĐT cung cấp cho sinh viên kiến thức rộng về hoạt động của nền kinh tế nói chung và sâu về hoạt động của ngân hàng thương mại, thị trường tài chính và tài chính của một công ty nói riêng. Sinh viên học xong chương trình này có kiến thức và am hiểu vĩ mô về hoạt động của nền kinh tế, đồng thời cũng có kiến thức và am hiểu vi mô về hoạt động của thị trường tài chính và tài chính của doanh nghiệp, đặc biệt là tài chính công ty cổ phần. Trên nền tảng kiến thức đó, sinh viên có thể vận dụng vào việc xử lý và hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao và học tập lên các bậc học cao hơn sau này. Cụ thể, sinh viên được trang bị những kiến thức nền tảng sau đây:

- Các kiến thức chung về hoạt động của ngân hàng thường mại, các tổ chức tín dụng phi ngân hàng, các tổ chức tài chính, thị trường tài chính, bao gồm thị trường vốn, thị trường tiền tệ, thị trường ngoại hối và thị trường tài chính phái sinh.

- Các kiến thức liên quan đến các khái niệm và ứng dụng các công cụ phân tích, các mô hình tài chính trong việc phân tích và ra quyết định liên quan đến tài chính công ty, bao gồm quyết định đầu tư, quyết định huy động vốn và quyết định chính sách cổ tức của công ty.

- Kiến thức chung về hoạt động của ngân hàng thương mại, bao gồm các hoạt động truyền thống như huy động vốn, cho vay, đầu tư và cung cấp các dịch vụ thanh toán qua ngân hàng, cũng như các hoạt động ngân hàng hiện đại như ngân hàng điện tử, thẻ thanh toán, kinh doanh ngoại hối và cung cấp các dịch vụ quản lý rủi ro tài chính cho khách hàng.

- Các kiến thức liên quan đến phân tích và quyết định đầu tư tài chính, tư vấn và quản lý danh mục đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, huy động vốn và cung cấp tín dụng của các tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

1.2.2. Kỹ năng: CTĐT hướng đến việc trang bị cho sinh viên các kỹ năng tác nghiệp để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao. Cụ thể sinh viên được trang bị  những kỹ năng sau:

- Kỹ năng tự học, tư duy sáng tạo, phân tích, tổng hợp và vận dụng sáng tạo kiến thức được học để giải quyết vấn đề gặp phải.

- Kỹ năng làm việc hợp tác theo nhóm và kỹ năng làm việc độc lập để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Kỹ năng thu thập, phân tích dữ liệu để rút ra thông tin cần thiết phục vụ cho việc ra quyết định.

- Kỹ năng lắng nghe, trình bày, thảo luận và thuyết phục người khác.

- Kỹ năng hoạch định, lập kế hoạch, kiểm soát, quản lý thời gian để hoàn thành đúng hạn nhiệm vụ được giao.

1.2.3. Thái độ: CTĐT hướng đến việc giáo dục cho sinh viên có thái độ làm việc đúng mực, có phẩm chất tốt, coi trọng đạo đức nghề nghiệp, quan tâm đến lợi ích cộng đồng, trong đó có lợi ích chính đáng của cá nhân.

+ Về trình độ ngoại ngữ: CTĐT chú trọng nâng cao khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh của sinh viên nhằm hội nhập đào tạo và hội nhập thị trường lao động với quốc tế và khu vực. Học xong chương trình này sinh viên có thể sử dụng thành thạo tiếng Anh để học lên cao học hoặc sử dụng tiếng Anh thành thạo trong công việc hàng ngày của một nhân viên làm việc trong công ty hoặc các tổ chức tài chính.

+ Về trình độ tin học: CTĐT trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng sử dụng thành thạo máy vi tính trong công việc chuyên môn nghiệp vụ của một nhân viên. Học xong chương trình này sinh viên có đủ trình độ tin học để xử lý các công việc trong văn phòng, sử dụng được các phần mềm thông dụng và đủ trình độ tin học để tham gia các khóa huấn luyện các phần mềm chuyên dụng của công ty hoặc của các tổ chức tài chính.

2. Chuẩn đầu ra

2.1. Kiến thức:

2.1.1. Kiến thức chuyên môn:

CTĐT trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên môn về các hoạt động của thị trường tài chính và tài chính công ty. Cụ thể, sinh viên được trang bị những kiến thức chuyên môn để xử lý và thực hiện những nghiệp vụ sau đây:

- Kiến thức chuyên môn sâu về phân tích và đánh giá tình hình tài chính công ty. Qua đó, có thể dự báo và hoạch định tài chính của công ty.

- Am hiểu và có thể sử dụng thành thạo các khái niệm, công cụ và mô hình tài chính để phân tích và ra các quyết định đầu tư, bao gồm đầu tư tài sản tài chính, đầu tư tài sản dài hạn và đầu tư tài sản ngắn hạn của công ty.

- Am hiểu và có thể sử dụng thành thạo các công cụ và mô hình tài chính để phân tích và ra quyết định liên quan đến nguồn tài trợ và chính sách cổ tức của công ty.

- Am hiểu về hoạt động của các loại thị trường tài chính, bao gồm thị trường vốn, thị trường tiền tệ, thị trường ngoại hối và thị trường tài chính phái sinh. Qua đó, có thể thực hiện các nghiệp vụ đầu tư và huy động vốn từ các loại thị trường tài chính.

- Am hiểu về hoạt động của các tổ chức tài chính phi ngân hàng, bao gồm công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính. Qua đó có thể thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động của các tổ chức này.

2.1.2. Năng lực nghề nghiệp:

Hoàn thành CTĐT, sinh viên có đủ năng lực nghề nghiệp để làm việc trong các công ty cổ phần, các tổ chức tài chính phi ngân hàng và kể cả làm việc trong các loại hình doanh nghiệp phi tài chính khác. Cụ thể, sau khi tốt nghiệp sinh viên được trang bị những năng lực nghề nghiệp sau:

- Năng lực thực hiện các công việc liên quan đến tài chính của doanh nghiệp bao gồm phân tích và đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp, thẩm định và đánh giá dự án đầu tư, định giá tài sản, định giá doanh nghiệp, phân tích và ra các quyết định về đầu tư và huy động vốn của doanh nghiệp, phân tích và ra quyết định mua bán và sáp nhập doanh nghiệp.

- Năng lực thực hiện những công việc liên quan đến hạch toán kế toán tài chính của doanh nghiệp.

- Năng lực thực hiện các công việc liên quan đến tư vấn đầu tư, phân tích và quyết định đầu tư tài chính, quản lý danh mục đầu tư ở các quỹ đầu tư.

- Năng lực thực hiện các công việc liên quan đến các hoạt động huy động vốn và cung cấp tín dụng ở các công ty chứng khoán, công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính.

2.2. Kỹ năng

2.2.1. Kỹ năng cứng:

Ngoài kiến thức như mô tả ở mục trước, sau khi hoàn tất CTĐT sinh viên còn được trang bị đầy đủ các kỹ năng chuyên môn, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng xử lý tình huống và kỹ năng giải quyết vấn đề gặp phải trong công việc hàng ngày.

- Về chuyên môn: Sinh viên có kỹ năng xử lý các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động tài chính của một công ty hoặc các hoạt động của thị trường và các tổ chức tài chính bao gồm các hoạt động huy động vốn, đầu tư, quản lý tài sản, phân tích và tư vấn đầu tư, phân tích và hoạch định tài chính, phân tích và thẩm định dự án đầu tư.

- Về thực hành nghề nghiệp: Sinh viên có thể hoàn thành công việc được giao ở các vị trí nghề nghiệp bao gồm nhân viên phân tích, nhân viên kế toán, nhân viên huy động vốn, nhân viên phân tích và đầu tư tài chính, nhân viên thẩm định, nhân viên tư vấn, môi giới, phân tích và đầu tư chứng khoán.

- Về xử lý tình huống và giải quyết vấn đề: Sinh viên có kỹ năng phân tích, đánh giá, xử lý và giải quyết vấn đề chuyên môn hoặc vấn đề nghiệp vụ phát sinh trong công việc hàng ngày mà một nhân viên thường gặp phải.

2.2.2. Kỹ năng mềm:

- Hoàn tất CTĐT, sinh viên được trang bị các kỹ năng mềm hỗ trợ cho các hoạt động chuyên môn được đào tạo, bao gồm: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc theo nhóm hoặc làm việc độc lập và các khả năng tự nghiên cứu và học tiếp các bậc học cao hơn.

- Năng lực sử dụng ngoại ngữ: Sinh viên tốt nghiệp ngành Tài chính – Ngân hàng có chuẩn đầu ra ngoại ngữ tương đương bậc 4/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam hoặc TOEIC 650. 

-  Năng lực sử dụng công nghệ thông tin: Người tốt nghiệp có trình độ tin học tương đương trình độ A và năng lực sử dụng thành thạo các phần mềm nghiệp vụ trong phạm vi yêu cầu công việc của một nhân viên ngân hàng.

2.3. Thái độ

Bên cạnh việc đào tạo và cung cấp kiến thức cũng như rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, CTĐT còn chú ý đến rèn luyện thái độ và đạo đức nghề nghiệp. Học xong chương trình này, sinh viên có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức nghề nghiệp và trách nhiệm công dân đối với cộng đồng, có trách nhiệm, tác phong nghề nghiệp, và thái độ phục vụ đúng mực đối với khách hàng. Ngoài ra còn có thái độ yêu mến công việc, có khả năng cập nhật kiến thức, khả năng tự học và học tập suốt đời.

2.4. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

 Với kiến thức, năng lực chuyên môn đã được trang bị trong suốt 4 năm học, sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc cho các công ty cổ phần, công ty đa quốc gia, các tổ chức tài chính phi ngân hàng hoặc các doanh nghiệp ở những vị trí làm việc sau:

 

- Giao dịch viên ở các phòng giao dịch

- Nhân viên tín dụng, nhân viên thẩm định, nhân viên kinh doanh ở phòng tín dụng, phòng thẩm định hoặc phòng kinh doanh

- Nhân viên thanh toán quốc tế ở phòng thanh toán quốc tế

- Nhân viên kinh doanh ngoại hối ở phòng kinh doanh ngoại tệ

- Nhân viên thanh toán và kiểm soát nội bộ

- Nhân viên quản lý hoạt động đầu tư của ngân hàng

- Nhân viên tiếp thị và phát triển sản phẩm mới của ngân hàng

- Nhân viên quản lý rủi ro tài chính của ngân hàng và tư vấn quản lý rủi ro tài chính cho khách hàng

- Nhân viên tư vấn sản phẩm và dịch vụ chung cho khách hàng.

- Nhân viên làm việc ở phòng tài chính và phòng kế toán của công ty cổ phần và các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

- Nhân viên phân tích, tư vấn và quản lý danh mục đầu tư ở các công ty chứng khoán và quỹ đầu tư.

- Nhân viên làm việc ở các bộ phận huy động vốn, thẩm định và cấp tín dụng ở các công ty tài chính và các công ty cho thuê tài chính.

2.5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Mục tiêu của CTĐT không chỉ cung cấp kiến thức và kỹ năng làm việc cho sinh viên sau khi tốt nghiệp mà còn cung cấp nền tảng kiến thức để sinh viên có thể học tập lên các bậc học cao hơn hoặc tự học suốt đời để cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ. Sau khi hoàn tất chương trình này và có thời gian làm việc để tích lũy kinh nghiệm, sinh viên có thể tiếp tục học lên cao học và tiến sĩ ở các trường đại học trong và ngoài nước. Các chương trình cao học có thể theo học sau này bao gồm: cao học tài chính-ngân hàng, cao học quản trị kinh doanh, cao học kinh tế, và các ngành cao học khác có liên quan đến kinh tế tài chính.

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

Chuyên ngành Tài chính: Áp dụng cho khóa 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

Chuyên ngành Ngân hàng: Áp dụng cho khóa 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

Các môn học giảng dạy bằng Tiếng Anh Ngành Tài chính ngân hàng