Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đào tạo kỹ năng mềm
Đào tạo kỹ năng mềm
Ngòai việc trang bị kiến thức chuyên môn, sinh viên Khoa Đào tạo Đặc biệt được trang bị tốt các kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc để thích nghi tốt với môi trường làm việc và phát triển nghề nghiệp khi ra trường.

Các buổi báo cáo của chương trình "Kỹ năng làm việc chuyên nghiệp": Hoạch định nghề nghiệp, Kỹ năng trả lời phỏng vấn, Quản lý thời gian và tổ chức công việc, Lập kế hoạch triển khai công việc, Giải quyết vấn đề và Ra quyết định, Kỹ năng làm việc đồng đội, Đàm phán và Thương lượng hiệu quả, Kỹ năng thuyết trình hiệu quả, Soạn thảo văn bản và Viết báo cáo, Xử lý xung đột và mâu thuẩn trong công việc.