Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo
THÔNG BÁO Về việc kiểm tra minh chứng các hoạt động trong học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 Đối với sinh viên khóa 2017, 2018, 2019 Khoa Đào tạo đặc biệt

Nhằm mục đích kiểm tra minh chứng các hoạt động trong học kỳ 1 năm học 2020 - 2020; Khoa Đào tạo đặc biệt đề nghị sinh viên các khóa 2017, 2018, 2019 (chất lượng cao) tiến hành kiểm tra các hoạt động đã tham gia và gửi phản hồi các trường hợp phát sinh (nếu có) cụ thể như sau:

 I.      ĐỐI TƯỢNG:

-         Toàn thể sinh viên các khóa 2017, 2018, 2019

-        Thời gian tích lũy điểm rèn luyện trong học kỳ 1 năm học 2020 – 2021: Từ ngày 01/08/2020 – 31/12/2020

Ghi chú: Sinh viên khóa 2020 sẽ thực hiện kiểm tra và đánh giá kết quả rèn luyện sau khi có điểm thi các môn trong học kỳ 1 năm học 2020 - 2021

II.      THỰC HIỆN KIỂM TRA CÁC HOẠT ĐỘNG:

1.      Thực hiện kiểm tra các hoạt động trong học kỳ 1 năm học 2020 – 2021:

-         Nội dung thực hiện: Sinh viên tiến hành kiểm tra các hoạt động trong học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 theo link sau: http://diemrl.ou.edu.vn/201 -> Chọn Menu [Đánh giá rèn luyện Online]

Ghi chú: Username là Mã số sinh viên – Password là mật khẩu đăng ký môn học trực tuyến

-         Thời gian thực hiện: từ ngày 18/01/2021 đến hết ngày 31/01/2021

2.      Phản hồi thông tin khi có sự cố hoặc cần bổ sung thêm minh chứng các hoạt động:

Sinh viên gửi phản hồi thông tin theo các bước hướng dẫn sau:

-              Bước 1: Click chọn nút [Báo thiếu]

- Bước 2: Sinh viên vui lòng hoàn thành link https://forms.gle/5wJZxPAzGkEb2Y598

 phản hồi  cung cấp minh chứng để được xác nhận điểm rèn luyện.

-         Các Khoa và Phòng Công tác sinh viên tiến hành điều chỉnh, bổ sung minh chứng (nếu có): từ ngày 18/01/2021 đến hết ngày 31/01/2021

III.      THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN:

Sinh viên thực hiện xác nhận đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 từ ngày 01/02/2021 đến ngày 03/02/2021 theo các bước hướng dẫn sau:

-         Bước 1: Sinh viên thực hiện click chọn từ điều 1 đến điều 6 và kiểm tra các minh chứng đã tham gia;

-         Bước 2: Click chọn nút [Xác nhận kết quả đánh giá]

 

IV.      CÔNG BỐ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN:

Phòng Công tác sinh viên công bố kết quả đánh giá rèn luyện học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 từ ngày 22/02/2021 – 26/02/2021.

Đề nghị toàn thể sinh viên quan tâm thực hiện.

Trân trọng./.