Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Học vụ
THỜI GIAN NHẬN CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ ĐỂ XÉT MIỄN GIẢM MÔN HỌC CHO HỌC KỲ 3 NH 2020-2021
Căn cứ vào kế hoạch năm học 2020-2021 do Phòng Quản lý đào tạo ban hành, Khoa Đào tạo đặc biệt (ĐTĐB) thông báo thời gian nhận chứng chỉ Ngoại ngữ để xét miễn giảm môn học cho học kỳ 3 năm học 2020-2021 hoặc xét hủy điểm các môn Ngoại ngữ đã học (Dành cho Khóa 2015 trở về trước) như sau:
   Thời gian nhận chứng chỉ: từ ngày 05/04/2021 – 16/04/2021 
   Sinh viên nộp 01 bản sao bảng điểm/ chứng chỉ (khổ A4 các chứng chỉ được trường công nhận) có công chứng của Ủy ban nhân dân cấp Quận/ Huyện trở lên về văn phòng Khoa ĐTĐB (Phòng 007). (Hoặc mang bản gốc + bản Photo để đối chiếu)

Lưu ý:
Sinh viên nộp chứng chỉ đúng thời gian đã thông báo. Sau ngày 16/04/2021, sinh viên sẽ nộp chứng chỉ Ngoại ngữ vào đợt xét miễn giảm cho học kỳ 1 năm học 2021-2022.