Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo
[THÔNG BÁO] Về việc tổ chức Chương trình “Gặp gỡ và trao đổi với sinh viên đại học chính quy” năm học 2023 – 2024 (Dành cho sinh viên Khoa Đào tạo đặc biệt)

Thực hiện Kế hoạch số 607/KH-ĐHM ngày 18/3/2024 về việc tổ chức chương trình “Gặp gỡ và trao đổi với sinh viên đại học chính quy” năm học 2023 – 2024;

Căn cứ vào thông báo số 135 /TB-CTSVTT ngày 26 tháng 3  năm 2024 về việc tổ chức Chương trình “Gặp gỡ và trao đổi với sinh viên đại học chính quy” Năm học 2023 – 2024 của Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông;

Khoa Đào tạo đặc biệt thông báo về việc tổ chức Chương trình “Gặp gỡ và trao đổi với sinh viên đại học chính quy” dành cho sinh viên Khoa Đào tạo đặc biệt năm học 2023 – 2024 cụ thể như sau:

  1. Đối tượng thực hiện: Toàn thể sinh viên Khoa Đào tạo đặc biệt – Khóa 2020, 2021, 2022, 2023 – hệ đại học chính quy
  2. Nội dung thực hiện:
  3. Ban cán sự họp lớp lấy ý kiến sinh viên:

Hình thức lấy ý kiến:

  • BƯỚC 1: Ban cán sự lớp thực hiện tổ chức họp lớp riêng bằng hình thức họp trực tiếp và lấy ý kiến sinh viên trong lớp (theo mẫu 01 đính kèm: https://docs.google.com/document/d/1FXjEXrv2lCQoG-lYJfbr2ASup0BgBFhw/edit).
  • BƯỚC 2: Ban cán sự báo cáo tình hình lấy ý kiến theo link https://forms.gle/CS2WBMXBzWF89L5y7
  • BƯỚC 3: Ban cán sự nộp Biên bản họp (có chữ ký xác nhận của Ban cán sự lớp và chủ nhiệm lớp) về Khoa trước ngày 05/4/2024.
  • Ban cán sự đăng ký tham gia “Chương trình gặp gỡ và trao đổi với sinh viên”

“Chương trình gặp gỡ và trao đổi với sinh viên” bằng hình thức trực tiếp, dự kiến tổ chức vào ngày 14/5/2024 (Thứ Ba).

  • 100% Ban cán sự các lớp tham dự đầy đủ buổi họp (tham gia bắt buộc): Link đăng ký tham gia https://forms.gle/C9ts7kZBvr4AE2yb6 trước ngày 10/4/2024.
  • Ngoài ra, sinh viên (không phải là ban cán sự), nếu muốn tham gia chương trình cũng cần đăng ký theo link (tham gia không bắt buộc). Link đăng ký tham gia https://forms.gle/C9ts7kZBvr4AE2yb6 trước ngày 10/4/2024.

Trân trọng thông báo.

Đề nghị ban cán sự (Lớp trưởng các lớp) nghiêm túc thực hiện.

Trân trọng.