Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động
Hoạt động
Bên cạnh việc tích cực tham gia học tập tại lớp, sinh viên Chương trình Đào tạo Đặc biệt thường xuyên tham gia vào các hoạt động ngoại khóa như các câu lạc bộ kỹ năng, câu lạc bộ anh văn, nghiên cứu khoa học, tổ chức các sự kiện của chương trình và của trường, các hoạt động xã hội như thăm và tặng quà cho trẻ em có hòan cảnh khó khăn, các nhà dưỡng lão, tổ chức Giáng Sinh và Trung Thu cho trẻ em tại các nhà mở và nhiệt tình tham gia các hoạt động tình nguyện khác.