Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo
Thông báo kết quả Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2023-2024
Phòng Hợp tác và Quản lý khoa học trân trọng thông báo kết quả cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2023-2024,

Quyết định được đăng tải tại link: https://htqlkh.ou.edu.vn/bai-viet/thong-bao-ket-qua-cuoc-thi-sinh-vien-nghien-cuu-khoa-hoc-cap-truong-nam-hoc-2023-2024-66557faac58cf60d7a14dc0b

Trân trọng thông báo./.