Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo
THÔNG BÁO Về việc khảo sát sinh viên xếp loại rèn luyện Trung bình, yếu, kém trong học kỳ 1 năm học 2020 – 2021

Nhằm hỗ trợ sinh viên cải thiện kết quả rèn luyện trong các học kỳ tiếp theo; Phòng Công tác sinh viên phối hợp với các Khoa thực hiện khảo sát sinh viên có xếp loại rèn luyện trung bình, yếu, kém trong học kỳ 1 năm học 2020 -2021 cụ thể như sau:

- Sinh viên thực hiện khảo sát bằng hình thức online thông qua link sau:

https://forms.gle/9ZNfDb3orbimzk43A

- Thời gian thực hiện khảo sát: Từ ngày 17/03/2021 – 24/03/2021.

Trên đây là thông báo về việc thực hiện khảo sát sinh viên xếp loại rèn luyện trung bình, yếu, kém trong học kỳ 1 năm học 2020 - 2021.

Đề nghị sinh viên quan tâm thực hiện.

Trân trọng./.