Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo
 [THÔNG BÁO] KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÀO TẠO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG-AN NINH VÀ GIAO DỤC THỂ CHẤT 1 ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY KHÓA 2021 VÀ KHÓA 2022 - NĂM HỌC 2023-2034
Các bạn sinh viên xem thông báo tại file đính kèm.

https://drive.google.com/file/d/1m42LmxErKk9RQnUz5cJ08zzSY325XhNi/view