Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo
[THÔNG BÁO] Về việc triển khai nộp báo cáo tổng kết và mẫu xác nhận thông tin đề tài cuộc thi Sinh viên nghiên cứu Khoa học cấp Trường năm học 2023-2024

Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của Phòng Hợp tác và Quản lý khoa học;

Căn cứ vào Kế hoạch số 813/KH-ĐHM ngày 17 tháng 04 năm 2023 về việc triển khai hoạt động Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2023-2024;

Phòng Hợp tác và Quản lý Khoa học trân trọng thông báo triển khai nộp báo cáo tổng kết và mẫu xác nhận thông tin đề tài cuộc thi Sinh viên nghiên cứu Khoa học cấp Trường năm học 2023-2024, cụ thể như sau:

I. Nộp báo cáo tổng kết:

1. Thời hạn nộp báo cáo tổng kết từ ngày 04/03/2024 đến ngày 17/03/2023.

2. Địa chỉ nộp Báo cáo tổng kết: https://htqlkh.hcmcou.org/hoso/detaisvnt

3. Để đảm bảo tính nghiêm ngặt và hiệu quả trong việc kiểm tra đạo văn, đề nghị các nhóm nộp 01 file nén (định dạng .rar) gồm danh mục hồ sơ như sau:

- 01 file báo cáo hoàn chỉnh như quy định tại biểu mẫu của Phòng Hợp tác và

Quản lý khoa học.

- 01 file nội dung của báo cáo tổng kết (không có bìa, mục lục, tài liệu tham

khảo, phụ lục mà chỉ có các chương nội dung) định dạng word hoặc PDF.

- Các file đính kèm (nếu có).

4. Hướng dẫn nộp báo cáo tổng kết trên hệ thống:

a. Chủ nhiệm đại diện nhóm nộp báo cáo tổng kết.

b. Sau khi đăng nhập, người nộp nhấn vào tên đề tài để nộp hồ sơ.

c. Trên thanh công cụ sẽ hiển thị các giai đoạn nộp hồ sơ, sau khi kết thúc giai đoạn nào thì phải quay lại thanh công cụ để tiến hành bước tiếp theo. Ở bước cuối cùng, người nộp phải chọn nút “nộp hồ sơ”.

d. Khi hệ thống hiển thị “ACTIVE – DA NOP” thì mới hoàn tất nộp đề tài. Các đề tài không hoàn tất quy trình nộp sẽ không được tham gia chấm. Do đó, người nộp sau khi hoàn tất quy trình nên refresh trình duyệt để kiểm tra trạng thái hồ sơ.

e. Lưu ý: nếu có chỉnh sửa sau khi nộp hồ sơ, chọn mở lại hồ sơ để nộp file đã

chỉnh sửa với quy trình như trên.

5. Lưu ý cho Giảng viên và sinh viên khi kiểm tra đạo văn trước khi nộp chính

thức.

- Sử dụng file nội dung của báo cáo tổng kết (không có bìa, mục lục, tài liệu

tham khảo, phụ lục mà chỉ có các chương nội dung).

- Lưu ý, chọn chế độ “không lưu” hoặc “no repository” để báo cáo không bị

lưu trên hệ thống của phần mềm Turnitin.

- Công thức quét: loại trừ các nguồn dưới 1% (mục: exclude source).

- Các đề tài vượt mức 27% tỷ lệ đạo văn vẫn được tham gia quy trình chấm

nhưng không được xét giải.

 

II. Nộp phiếu xác nhận thông tin đề tài (Mẫu NC-SV-05):

1. Thời hạn các Sinh viên nộp phiếu về Văn phòng Khoa Đào tạo đặc biệt là ngày 07/03/2024.

2. Biểu mẫu của phiếu tại địa chỉ: https://link.hcmcou.org/ZTlLP

3. Đề nghị Giảng viên hướng dẫn chọn đúng lĩnh vực cho đề tài để Khoa và Phòng

Hợp tác và Quản lý khoa học có thể đề xuất chuyên gia chấm phù hợp.

Trân trọng.