Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chương trình đào tạo

PHẦN 1: CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 1.  Chương trình đào tạo đại học chính quy từ khóa 2023

 

 1.1

  Chương trình ngành kế toán đại trà

  Xem tại đây

 Danh mục môn học tương đương ngành kế toán đại trà

 Xem tại đây

 1.2

 Chương trình ngành kiểm toán đại trà

 Xem tại đây

 Danh mục môn học tương đương ngành kiểm toán đại trà

 Xem tại đây

 
1.3

  Chương trình ngành kế toán chất lượng cao

Xem tại đây

 Danh mục môn học tương đương ngành kế toán CLC

Xem tại đây
 1.4  Chương trình ngành kiểm toán chất lượng cao

Xem tại đây 

 Danh mục môn học tương đương ngành kiểm toán CLC

Xem tại đây

2.

Chương trình đào tạo đại học chính quy từ khóa 2021

2.1

Chương trình ngành kế toán

Xem tại đây

Danh mục môn học tương đương ngành kế toán

Xem tại đây

2.2

Chương trình ngành kiểm toán

Xem tại đây

Danh mục môn học tương đương ngành kiểm toán

Xem tại đây

3.

Chương trình đào tạo đại học chính quy từ khóa 2019

3.1

Chương trình ngành kế toán

Xem tại đây

Danh mục môn học tương đương ngành kế toán

Xem tại đây

3.2

Chương trình ngành kiểm toán

Xem tại đây

Danh mục môn học tương đương ngành kiểm toán

Xem tại đây

PHẦN 2: ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

 1.  Đề cương môn học chính quy khóa 2023

 

 1.1

 Ngành Kế toán đại trà - Khóa 2023

 Xem tại đây

 1.2

 Ngành Kiểm toán đại trà - Khóa 2023

 Xem tại đây

 1.3

  Ngành Kế toán chất lượng cao - Khóa 2023

Xem tại đây

 1.4

 Ngành Kiểm toán chất lượng cao - Khóa 2023 Xem tại đây

2.

Đề cương môn học chính quy đại trà khóa 2021


2.1

Ngành Kế toán - Khóa 2021

Xem tại đây

2.2

Ngành Kiểm toán - Khóa 2021

Xem tại đây

3.

Đề cương môn học chính quy đại trà khóa 2019


3.1

Ngành Kế toán - Khóa 2019

Xem tại đây

 3.2

Ngành Kế toán - Khóa 2019

Xem tại đây