Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức
KẾ HOẠCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỀN BẢO VỆ KHÓA LUẬN
Văn phòng Khoa Kế toán - Kiểm toán thông báo kế hoạch bảo vệ khóa luận và danh sách đủ điều kiện bảo vệ khóa luận học kỳ 2 năm học 2020-2021. Cụ thể:
Trân trọng thông báo.