Skip Ribbon Commands
Skip to main content
ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

LÃNH ĐẠO CÁC THỜI KỲ

* Giai đoạn: 2010-2016:

- Trưởng Khoa: PGS,TS,GVC. Vũ Hữu Đức

- Phụ Trách Ngành Kế toán: TS Lê Thị Khoa Nguyên.

1. PGS TS GVC. Vũ Hữu Đức

Phó Hiệu trưởng ĐH Mở TP.HCM

Điện thoại: 0908.197.083

Email: duc.vh@ou.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu:

- Kế toán quản trị

- Kiểm toán, kiểm toán nội bộ

Lý lịch khoa học

2. TS GVC. Lê Thị Khoa Nguyên

Điện thoại: 0913.768.950

Email: lekhoanguyen1@yahoo.com

Lĩnh vực nghiên cứu:

- Nguyên lý kế toán

- Kế toán tài chính

- Kế toán chi phí

Lý lịch khoa học


Giai đoạn: 2016 đến nay:

- Trưởng Khoa: TS Hồ Hữu Thụy

- Phó Trưởng Khoa: ThS. Trần Tuyết Thanh

- 04 Trưởng, Phụ trách các bộ môn.

Khoa Kế toán - Kiểm toán hiện có 21 giảng viên cơ hữu, 07 giảng viên bán cơ hữu và nhiều giảng viên thỉnh giảng trong từng học kỳ.

3. TS CPA. Hồ Hữu Thụy

Trưởng Khoa Kế toán - Kiểm toán

Trường Đại học Mở TP.HCM

Điện thoại: 0902.844.414

Email: thuy.hh@ou.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu:

- Kiểm toán

- Kế toán quốc tế

Lý lịch khoa học

4. ThS. Trần Tuyết Thanh

Phó Trưởng Khoa Kế toán - Kiểm toán

Điện thoại: 0902.617.817

Email: thanh.tt@ou.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu:

- Kế toán tài chính

- Kế toán hành chính sự nghiệp

Lý lịch khoa học

5. TS. Ngô Hoàng Điệp

Phó trưởng bộ môn Kế toán tài chính

Điện thoại: 0911.434.460

Email: diep.nh@ou.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu:

- Hành vi quản trị và gian lận BCTC

- Kế toán tài chính, kế toán thuế

Lý lịch khoa học

6. TS. Lê Thị Thanh Xuân

Phó trưởng bộ môn Kiểm toán

Điện thoại: 0918.329.620

Email: xuan.ltt@ou.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu:

- Kiểm toán

- Kiểm soát nội bộ

Lý lịch khoa học

7. TS. Vũ Quốc Thông

Trưởng bộ môn Hệ thống TT kế toán

Điện thoại: 0916.682.626

Email: thong.vq@ou.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu:

- Cách mạng công nghiệp 4.0

- Kế toán máy, Kế toán nội bộ

- Hệ thống ERP

Lý lịch khoa học

8. ThS ACCA. Phạm Minh Vương

Phó Trưởng bộ môn Kế toán quốc tế

Điện thoại: 0939.485.051

Email: vuong.pm@ou.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu:

- Kiểm toán

- Kế toán quản trị

- Hệ thống ERP

Lý lịch khoa học

9. TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Giảng viên


Điện thoại: 0908.363.434   


Email: hanh.nth@ou.edu.vn


Lĩnh vực nghiên cứu:


- Kế toán tài chính


- Kế toán và lập báo cáo thuế

Lý lịch khoa học

10. NCS. Nguyễn Thị Ngọc Điệp

Nghiên cứu sinh

Giảng viên

Điện thoại: 0903.935.507

Email: diep.ntn@ou.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu:

- IFRS

- VAS

Lý lịch khoa học

11. NCS. Hoàng Huy Cường

Giảng viên

Điện thoại: 0985.036.193   

Email: cuong.hh@ou.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu: 

- Kế toán quản trị

- Kế toán tài chính

- Kế toán chi phí

Lý lịch khoa học

12. ThS, CPA. Đinh Thị Thu Hiền

Giảng viên

Điện thoại: 0983.207.665   

Email: hien.dtt@ou.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu:

- Kiểm toán

- Kế toán quốc tế

- Nguyên lý kế toán

Lý lịch khoa học

13. ThS. Lý Nguyễn Thu Ngọc

Giảng viên


Điện thoại: 0907.707.736


Email: ngoc.lnt@ou.edu.vn


- Lĩnh vực nghiên cứu:


- Kỹ năng kế toán chuyên nghiệp


- Kế toán quản trị

Lý lịch khoa học

14. ThS. Nguyễn Hoàng Phi Nam

Giảng viên

Điện thoại: 0983.578.801

Email: nam.nhp@ou.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu:

- Kế toán

- Tài chính, quản trị

Lý lịch khoa học

15. ThS. Nguyễn Bảo Châu

Giảng viên

Điện thoại: 0909.638.499

Email: chau.nb@ou.edu.vn

Môn học giảng dạy:

- Nguyên lý kế toán

- Kế toán quốc tế, Kế toán quản trị

Lý lịch khoa học

16. ThS. Phạm Thị Phương Thảo

Giảng viên

Điện thoại: 0908.606.607

Email: thao.ptph@ou.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu:

- Phân tích BCTC

- Kế toán ngân hàng

Lý lịch khoa học

17. ThS, CPA. Trần Thị Vinh

Giảng viên

Điện thoại: 0939.178.910

Email: vinh.tt@ou.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu:

- Kiểm toán

- Kế toán tài chính

- Kế toán hành chính sự nghiệp

Lý lịch khoa học

18. ThS. Trần Minh Ngọc

Giảng viên

Điện thoại: 0918.210.436

Email: ngoc.tm@ou.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu:

- Tài chính hành vi

- Kỹ năng excel trong công tác kế toán

- Hệ thống thông tin kế toán

Lý lịch khoa học

19. ThS. Hồ Thị Bích Nhơn

Giảng viên

Điện thoại: 0988..348.468

Email: nhon.htb@ou.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu:                       

- Kế toán, tài chính hành chính sự nghiệp          

- Kỹ năng học tập trong Đại học           

Lý lịch khoa học

20. ThS. Đỗ Phương Thảo

Giảng viên

Điện thoại: 0912.933.533

Email: thao.dp@ou.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu:

- Kiểm toán

- Kế toán tài chính

Lý lịch khoa học

21. ThS. Nguyễn Anh Hoàng Sơn

Giảng viên

Điện thoại: 089.86.84.528

Email: son.nah@ou.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu:

- Kế toán tài chính

- Kế toán quốc tế

Lý lịch khoa học 

22. ThS. Trần Đình Sơn Anh Minh

Giảng viên

Điện thoại: 0963.521.874

Email: minh.tdsa@ou.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu:


- Kế toán tài chính, kế toán quốc tế


- Hệ thống thông tin kế toán

Lý lịch khoa học

   23. ThS. Phan Hoàng Phúc

Thạc sĩ

Trợ lý sinh viên: phụ trách công tác sinh viên, hỗ trợ sinh viên

Điện thoại: 0907.518564

Email: phuc.phanhoang@ou.edu.vn


GIẢNG VIÊN BÁN CƠ HỮU


24. ThS. Điền Văn Châu

 CPA Aus,Thạc sĩ (ĐH Swinburne,Úc)

Giảng viên bán cơ hữu, 

Điện thoại: 0913.634.231   

Email: chau.dv@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

25. TS. La Xuân Đào

Tiến sĩ (ĐH Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh)

Giảng viên bán cơ hữu

Điện thoại: 0

Email: dao.lx@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

26. TS. Đặng Anh Tuấn

CPA, Tiến sĩ (ĐH Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh)

Giảng viên bán cơ hữu,

Điện thoại: 0983.588.517

Email: tuan.da@ou.edu.vn                     

Lý lịch khoa học

27. TS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Tiến sĩ (ĐH Kent, Anh Quốc)

Giảng viên bán cơ hữu

Điện thoại:                 

Email: nguyet.ntm@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học 

28. Dương Minh Châu

Tiến sĩ (ĐH East London, Anh Quốc)

Giảng viên bán cơ hữu

Điện thoại:                 

Email: c.duong@uel.ac.uk hoặc chau.dm@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học