Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tầm nhìn và định hướng phát triển

Khoa Kế toán – Kiểm toán được thành lập năm 2010 trên cơ sở tách ra từ Khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng, với mục đích tập trung vào phát triển đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kế toán – kiểm toán.

Khoa Kế toán – Kiểm toán đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực kế toán, tài chính, kiểm toán và tư vấn cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các công ty kiểm toán và tư vấn cũng như các cơ quan hành chính sự nghiệp, phục vụ cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam.

Nằm trong chiến lược phát triển chung của Nhà trường, các định hướng phát triển chủ yếu của Khoa Kế toán – Kiểm toán bao gồm:

  • Nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và các nhà tuyển dụng thuộc mọi thành phần kinh tế.
  • Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong giảng viên và sinh viên nhằm đóng góp giải pháp cho những vấn đề lý luận và thực tiễn nghề nghiệp.
  • Hình thành một cộng đồng học thuật gắn kết với các tổ chức nghề nghiệp để tạo sự kết nối chặt chẽ giữa đào tạo và sử dụng, giữa lý thuyết và thực tiễn.

Để thực hiện các định hướng trên, trong thời gian tới Khoa Kế toán – Kiểm toán tập trung vào những nhiệm vụ sau:

  • Phát triển đội ngũ giảng huấn, bao gồm các giảng viên cơ hữu và đội ngũ thỉnh giảng từ các trường đại học, các đơn vị thực tế.
  • Đổi mới chương trình đào tạo nhằm cung cấp các kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cần thiết cho sinh viên khi bước chân vào những công việc khác nhau trong lĩnh vực nghề nghiệp kế toán – kiểm toán. Cùng với hệ thống tín chỉ, chương trình đào tạo được thiết kế linh hoạt, cho phép nhiều lựa chọn để sinh viên chủ động hơn trong quá trình đào tạo và phát triển bản thân.
  • Đổi mới phương pháp đào tạo theo hướng phát triển các kỹ năng nghề nghiệp ngay trong quá trình đào tạo. Sinh viên được khuyến khích tự nghiên cứu, làm việc theo nhóm, trao đổi ý kiến, thực hiện dự án… để có thể phát huy hiệu quả công việc ngay khi ra trường.
  • Phát triển hệ thống học liệu cho các hệ đào tạo với mục tiêu cung cấp đầy đủ nguồn tài nguyên học tập cho sinh viên có thể tự học bên cạnh việc học tập tại lớp.
  • Tổ chức công tác nghiên cứu khoa học trong giảng viên và sinh viên, thông qua việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và công bố các bài báo trên các tạp chí khoa học.