Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức
Danh sách Hội đồng Khoa Kinh tế và Quản lý công

Nguồn: Khoa Kinh tế và Quản lý công

Căn cứ Quyết định số 3064/QĐ-ĐHM ngày 15/12/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Hội đồng Khoa Kinh tế và Quản lý công. Khoa xin thông báo danh sách Hội đồng Khoa Kinh tế và Quản lý công gồm các thành viên sau:

STT

Họ và Tên / Chức vụ

Nhiệm vụ

1

GS.TS. Nguyễn Minh Hà

Hiệu trưởng Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hội đồng

2

PGS.TS. Lê Thanh Tùng

Phó Trưởng khoa Kinh tế và Quản lý công, Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh

Phó Chủ tịch Hội đồng

3

PGS.TS. Nguyễn Thuấn

Tổng biên tập Tạp chí khoa học, Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh

Ủy viên

4

TS. Lê Thái Thường Quân

Trưởng phòng Hợp tác và Quản lý khoa học, Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh

Ủy viên

5

TS. Nguyễn Lê Hoàng Thụy Tố Quyên

Phó Trưởng phòng Hợp tác và Quản lý khoa học, Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh

Ủy viên

6

TS. Võ Hồng Đức

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh, Kinh tế và Tài nguyên (CBER) trực thuộc Phòng Hợp tác và Quản lý khoa học, Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh

Ủy viên

7

TS. Lê Kiên

Giảng viên Khoa Kinh tế và Quản lý công, Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh

Ủy viên

8

TS. Phạm Quang Anh Thư

Giảng viên Khoa Kinh tế và Quản lý công, Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh

Ủy viên

9

TS. Lê Văn Hưởng

Giảng viên Khoa Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh

Ủy viên

10

TS. Trần Anh Tuấn

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh

Ủy viên

11

TS. Nguyễn Trà My

Giảng viên Khoa Kinh tế và Quản lý công, Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh

Thư ký Hội đồng