Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Học chế tín chỉ
Nguồn: Khoa Kinh tế và Quản lý công

1. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC KHÓA 2009, KHÓA 2010, KHÓA 2011

Chương trình đào tạo đào tạo Đại học ngành Kinh tế khóa 2009, khóa 2010, khóa 2011

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ ĐẠI HỌC KHÓA 2012, KHÓA 2013, KHÓA 2014

Chương trình đào tạo Đại học ngành Kinh tế Khóa 2012, khóa 2013, khóa 2014

3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ ĐẠI HỌC KHÓA 2015 VỀ SAU

Chương trình đào tạo Đại học ngành Kinh tế từ khóa 2015 về sau

4. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ ĐẠI HỌC KHÓA 2016 ĐẾN 2018

Chương trình đào tạo Đại học Ngành Kinh tế - Chuyên ngành Quản lý công (áp dụng từ khóa 2016)

Chương trình đào tạo Đại học Ngành Kinh tế - Các chuyên ngành còn lại

5. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ ĐẠI HỌC KHÓA 2019 TRỞ VỀ SAU

Chương trình đào tạo Ngành Kinh tế
Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo
Danh mục môn học tương đương - thay thế


6. MÔN HỌC TƯƠNG ĐƯƠNG THAY THẾ

* Sinh viên học các khóa 2009, 2010, 2011 khi học lại các môn học mà không có trong chương trình đào tạo từ khóa 2012 về sau thì học môn thay thế theo hướng dẫn dưới đây:

Môn học tương đương, thay thế từ khóa 2012 về sau ngành Kinh tế.

* Các quy định về môn tương đương, thay thế đối với Ngoại Ngữ, Tin học, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng sinh viên theo dõi thông báo từ Ban cơ bản.

* Các môn tương đương thay thế dành cho Ngành Kinh tế khóa 2008 trở về trước học vào các Lớp khóa 2009 trở về sau vẫn thực hiện theo văn bản số:  261 /KT&L ngày 06/07/2012 của Khoa Kinh tế và Luật.