Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức
Thông báo về việc kiểm tra minh chứng các hoạt động trong học kỳ 1, năm học 2020-2021 đối với sinh viên khóa 2020

Nguồn: Phòng Công tác sinh viên

Nhằm mục đích kiểm tra minh chứng các hoạt động trong học kỳ 1 năm học 2020 - 2020; Khoa Kinh tế và Quản lý công đề nghị sinh viên khóa 2020 tiến hành kiểm tra các hoạt động đã tham gia và gửi phản hồi các trường hợp phát sinh (nếu có) cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG:
    - Toàn thể sinh viên khóa 2020
    - Thời gian tích lũy điểm rèn luyện trong học kỳ 1 năm học 2020-2021: từ 01/8/2020 đến 31/12/2020

II. THỰC HIỆN KIỂM TRA CÁC HOẠT ĐỘNG:
     1. Thực hiện kiểm tra các hoạt động trong học kỳ 1 năm học 2020-2021:

          - Link kiểm tra: http://diemrl.ou.edu.vn/201 . Chọn menu [Đánh giá rèn luyện Online]
          - Ghi chú: UsernameMã số sinh viên, PasswordMật khẩu đăng ký môn học trực tuyến
          - Thời gian thực hiện: từ 18/03/2021 đến 31/03/2021
      2. Phản hồi thông tin, bổ sung minh chứng: từ 18/03/2021 đến 31/03/2021
          - Bước 1: Click chọn [Báo thiếu] trên hệ thống.
          - Bước 2: Gửi mail cho trợ lý khoa để cung cấp minh chứng (Trợ lý sinh viên: Nguyễn Thành Hóa, Email: hoa.nthanh@ou.edu.vn). Lưu ý: khi gửi mail cần cung cấp đầy đủ các thông tin: mã số sinh viên, tên hoạt động còn thiếu, thời gian tham gia, minh chứng có tham gia (hình ảnh, ....).

III. THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN:

      - Sinh viên thực hiện xác nhận đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 1 năm học 2020-2021 từ ngày 01/04/2021 đến 05/04/2021 theo các bước:
       + Bước 1: Sinh viên thực hiện click chọn từ điều 1 đến điều 6 để kiểm tra các hoạt động đã tham gia.
        + Bước 2: Click chọn nút [Xác nhận kết quả đánh giá]

IV. CÔNG BỐ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN:

     Phòng Công tác sinh viên công bố kết quả đánh giá rèn luyện học kỳ 1 năm học 2020-2021 từ ngày 12/04/2021 đến 16/04/2021.

Trân trọng!