Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức
Thông báo về việc kiểm tra minh chứng các hoạt động trong học kỳ 1 năm học 2020-2021 đối với sinh viên khóa 2017, 2018, 2019

Nguồn: Phòng Công tác sinh viên

Sinh viên xem thông báo chi tiết: TẠI ĐÂY
I. ĐỐI TƯỢNG:
    - Toàn thể sinh viên khóa 2017, 2018, 2019 (Sinh viên khóa 2020 sẽ thực hiện kiểm tra và đánh giá kết quả rèn luyện sau khi có điểm thi các môn trong học kỳ 1 năm học 2020-2021)
    - Thời gian tích lũy điểm rèn luyện trong học kỳ 1 năm học 2020-2021: từ 01/8/2020 đến 31/12/2020

II. THỰC HIỆN KIỂM TRA CÁC HOẠT ĐỘNG:
     1. Thực hiện kiểm tra các hoạt động trong học kỳ 1 năm học 2020-2021:

          - Link kiểm tra: http://diemrl.ou.edu.vn/201/
          - Thời gian thực hiện: từ 18/01/2021 đến 31/01/2021
      2. Phản hồi thông tin, bổ sung minh chứng: từ 18/01/2021 đến 31/01/2021
          - Bước 1: Báo thiếu trên hệ thống.
          - Bước 2: Gửi mail cho trợ lý khoa để cung cấp minh chứng (email: hoa.nthanh@ou.edu.vn). Lưu ý: khi gửi mail cần cung cấp đầy đủ các thông tin: mã số sinh viên, tên hoạt động còn thiếu, thời gian tham gia, minh chứng có tham gia.

III. THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN:

      - Sinh viên thực hiện xác nhận đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 1 năm học 2020-2021 từ ngày 01/02/2021 đến 03/02/2021 theo các bước:
       + Bước 1: Sinh viên thực hiện click chọn từ điều 1 đến điều 6 để kiểm tra các hoạt động đã tham gia.
        + Bước 2: Click chọn nứt [Xác nhận kết quả đánh giá]

IV. CÔNG BỐ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN:

     Phòng Công tác sinh viên công bố kết qảu đánh giá rèn luyện học kỳ 1 năm học 2020-2021 từ ngày 22/02/2021 đến 26/02/2021.

Trân trọng!