Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đào tạo
Đề cương môn học do Khoa Kinh tế và Quản lý công quản lý
Nguồn: Khoa Kinh tế và Quản lý công

A. ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC ÁP DỤNG TỪ KHÓA 2014 VỀ TRƯỚC

TT

Tên môn học

Mã môn học

Số tín chỉ

 

TC

LT

TH

 

1

Báo cáo chuyên đề Kinh tế

ECON3202

2

2

0

 

2

Chính sách ngoại thương và công nghiệp

ECON4312

3

3

0

 

3

Đầu tư quốc tế

BADM3330

3

3

0

 

4

Khóa luận tốt nghiệp (Kinh tế)

ECON4799

6

6

0

 

5

Kinh tế công

ECON3303

3

3

0

 

6

Kinh tế đô thị

ECON4310

3

3

0

 

7

Kinh tế học tổ chức ngành

ECON3307

3

3

0

 

8

Kinh tế lao động

ECON3305

3

3

0

 

9

Kinh tế lượng

ECON2304

3

3

0

 

10

Kinh tế môi trường

ECON3304

3

3

0

 

11

Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn

ECON3306

3

3

0

 

12

Kinh tế phát triển

ECON3301

3

3

0

 

13

Kinh tế quốc tế

ECON2303

3

3

0

 

14

Kinh tế quốc tế nâng cao

ECON4305

3

3

0

 

15

Kinh tế vi mô 1

ECON1301

3

3

0

 

16

Kinh tế vĩ mô 1

ECON1302

3

3

0

 

17

Kinh tế vi mô 2

ECON2301

3

3

0

 

18

Kinh tế vĩ mô 2

ECON2302

3

3

0

 

19

Marketing địa phương và phát triển vùng

ECON3308

3

3

0

 

20

Mua bán và sáp nhập công ty

ECON3201

3

3

0

 

21

Phân tích kinh tế dự án

ECON4311

3

3

0

 

22

Phương pháp nghiên cứu khoa học (kinh tế)

EDUC2401

4

4

0

 

23

Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư

BADM3321

3

3

0

 

24

Thực tập tốt nghiệp (Kinh tế)

ECON4399

4

0

4

 

25

Toán Kinh tế 1

MATH1303

3

3

0

 

26

Toán Kinh tế 2

MATH1305

3

3

0

 

 

B. ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC ÁP DỤNG TỪ KHÓA 2015

TT

Tên môn học

Mã môn học

Số tín chỉ

TC

LT

TH

1

Báo cáo chuyên đề kinh tế
ECON3202
2
2
0

2

Chính sách ngoại thương và công nghiệp
ECON3307
3
3
0

3

Đầu tư quốc tế
BADM3330
3
3
0

4

Khóa luận tốt nghiệp
ECON4799
6 6 0

5

Kinh tế công
ECON3303
3
3
0

6

Kinh tế đô thị
ECON4301
3
3
0

7

Kinh tế học đại cương
SEAS2301
3
3
0

8

Kinh tế học tổ chức ngành
ECON3307
3
3
0

9

Kinh tế lao động
ECON3305
3
3
0

10

Kinh tế lượng
ECON2304
3
3
0

11

Kinh tế môi trường
ECON3304
3
3
0

12

Kinh tế nông nghiệp
ECON4302
3
3
0

13

Kinh tế phát triển
ECON3301
3
3
0

14

Kinh tế quốc tế nâng cao
ECON4305
3
3
0

15

Kinh tế quốc tế
ECON2303
3
3
0

16

Kinh tế vĩ mô 2
ECON2302
3
3
0

17

Kinh tế vi mô 1
ECON1301
3
3
0

18

Kinh tế vĩ mô 1
ECON1302
3
3
0

19

Kinh tế vi mô 2
ECON2301
3
3
0

20

Marketing địa phương và phát triển vùng
ECON3308
3
3
0

21

Mua bán và sáp nhập công ty
ECON3201
3 3 0

22

Phân tích kinh tế dự án
ECON4311
3
3
0

23

Phương pháp nghiên cứu khoa học
EDUC2401
4
4
0

24

Quản lý dự án
ECON4313
3
3
0

25

Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư
BADM3321
3
3
0

26

Thực tập tốt nghiệp
ECON4399
4 0
4
 27  Tư duy phản biện
BLAW1206
2
2
0