Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo
Danh sách thực tập học kỳ II năm học 2020-2021
Danh sách thực tập học kỳ II năm học 2020-2021.
Khoa Ngoại ngữ xin cập nhật danh sách sinh viên đạt chuẩn thực tập trong học kỳ II năm học 2020-2021.
Chuẩn thực tập như sau:
- Tiếng Anh thương mại: 117 Tín chỉ
- Biên phiên dịch tiếng Anh: 117 Tín chỉ
- Ngôn ngữ Nhật: 125 Tín chỉ 
- Ngôn ngữ Trung Quốc: 120 Tín chỉ
*Danh sách cập nhật xem tại đây: (vui lòng đăng nhập bằng email sinh viên)
* Tổng số tín chỉ hiện tại tính đến HK3 năm học 2019-2020.
*Các sinh viên đạt chuẩn vui lòng bắt buộc đăng ký môn thực tập tốt nghiệp với các mã ENGL4899 cho ngành Ngôn ngữ Anh, JAPA4899 cho ngành Ngôn ngữ Nhật và CHIN4899 cho ngành Ngôn ngữ Trung Quốc.
*Sinh viên không đạt chuẩn nhưng tự đăng ký sẽ không được phân công thực tập.
*Sinh viên có ý kiến vui lòng gửi đến: huan.tqm@ou.edu.vn
*Sinh viên các khóa trước 2017 đăng ký qua link sau:
*Thông báo gốc có tại www.ou.edu.vn