Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo
Quyết định phê duyệt danh mục đề tài tham gia cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Trường năm học 2020-2021
Danh sách đề tài của Khoa Ngoại Ngữ ( từ trang 50-55) 
Sinh viên xem chi tiết tại link: https://drive.google.com/.../10YVItHKaxzwt3cGgd2R.../view... 
🧪 Các mẫu NCKHSV ( báo cáo tình hình, báo cáo tổng kết, điều chỉnh đề tài, thành viên,...): https://drive.google.com/file/d/10YVItHKaxzwt3cGgd2R9VTeKwyJ65kRb/view?fbclid=IwAR1JbKJGGcdk5Kbkt_Wl4cDu37KB0iElkTiHqKRmc90A9m7eOjOcg9Qt18w
Các nhóm sinh viên vui lòng liên hệ Giảng viên Hướng dẫn và triển khai thực hiện đề tài. 
Trân trọng./.