Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo
Thông báo tổ chức Lễ tốt nghiệp hệ Đại học chính quy năm 2020
Thực hiện kế hoạch số 2173/KH-ĐHM ngày 17/11/2020 về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp hệ Đại học chính quy năm 2020 của Trường;
Phòng Công tác sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp Đại học chính quy năm 2020, cụ thể sinh viên xem tại link : https://ou.edu.vn/tin_tuc/letotnghiep2020-dh/