Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Lịch thi; Thông báo cho sinh viên
Thông báo về việc điều chỉnh lịch môn Cấu trúc DL và thuật giải 1 (mã môn ITEC1427) nhóm CS91 và CS92 Khoa Công nghệ thông tin

Phòng Quản lý Đào tạo Thông báo về việc điều chỉnh lịch môn Cấu trúc DL và thuật giải 1 (mã môn ITEC1427) nhóm CS91 và CS92 Khoa Công nghệ thông tin

 

 Xem lịch thi chi tiết <Tại đây>