Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Mai Mẫn Nhi

TÓM TẮT LÝ LỊCH KHOA HỌC

(THÁNG 7/2015)

                                

1. Họ và tên: MAI MẪN NHI

2. Giới tính: Nữ                                                                                        

3. Nơi công tác: Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Mở TP.HCM.

4. Chức vụ và nghề nghiệp : Giảng viên  

5. Địa chỉ liên lạc     : P209, 97 Võ Văn Tần, quận 3, Tp Hồ Chí Minh.  

- ĐT    : (84-8)39303611 hoặc (84-8) 39301282

6. Trình độ: Thạc sỹ

7. Quá trình đào tạo:

7.1. Đại học:

- Hệ đào tạo                           : Chính quy

- Nơi đào tạo                         : Đại học Mở TP.HCM

- Ngành học                           : Tài chính – Ngân hàng     

- Năm tốt nghiệp                   : 2009

7.2. Sau đại học:

- Hệ đào tạo                           : Chính quy

- Nơi đào tạo                         : Đại học La Trobe, Melbourne, Úc.

- Ngành học                           : Phân tích tài chính            

- Năm tốt nghiệp                   : 2012

Đang là nghiên cứu sinh tại New Zealand

7.3. Ngoại ngữ: Anh văn

Mức độ sử dụng: Thông thạo

8. Quá trình công tác:

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

12/2009 – đến nay

Khoa Tài chính – Ngân hàng,

Trường Đại học Mở TPHCM

Giảng viên

12/2011 – 12/2012

Khoa Tài chính, Trường Đại học La Trobe, Melbourne, Úc

Trợ giảng

9. Kinh nghiệm nghiên cứu:

9.1. Các bài báo:

Danh mục sản phẩm dành cho khách hàng cá nhân, Tạp chí công nghệ ngân hàng, Số 43, Tháng 10, 2009.

9.2. Các hoạt động nghiên cứu khác

 

Tên hoạt động nghiên cứu:

Thời gian nghiên cứu

Trách nhiệm tham gia

La Trobe Investment Research Challenge – DMP’ Case

2/2012 – 6/2012

Trưởng nhóm

CFA Melbourne Investment Research Challenge – CPU’ Case

7/2012 – 10/2012

Trưởng nhóm

 

10. Kinh nghiệm giảng dạy:

- Case Studies in Finance (Trợ giảng) – Trường đại học La Trobe, Úc.  

- Phân tích và đầu tư chứng khoán  – Trường đại học Mở, Tp.HCM

 

11. Hướng nghiện cứu hiện nay: Lĩnh vực tài chính

12. Các hoạt động khác: Nghiên cứu.