Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Phan Hiển Minh

   

TÓM TẮT LÝ LỊCH KHOA HỌC

(Tháng 7/2015)

1. Họ và tên: Phan Hiển Minh

2. Giới tính: Nam

3. Nơi công tác: Khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Mở TPHCM

4. Chức vụ và nghề nghiệp: Giảng viên

5. Địa chỉ liên lạc:        P209, số 97 Võ Văn Tần, Quận 3, TPHCM

- ĐT:    (84-8)39303611 hoặc (84-8) 39301282

- Email: phanminhfitd@yahoo.com

6. Trình độ: Tiến sỹ

7. Quá trình đào tạo:

7.1. Đại học:                                       Trước 1975                                     Sau 1975

- Hệ đào tạo:                             Chính qui                                       Tại chức

- Nơi đào tạo:         Học viện Quốc gia Hành chánh           ĐH Tài chính Kế toán

- Ngành học:                  Tài chính – Ngân sách                  Tài chính – Ngân sách

- Nước đào tạo:                Sài Gòn/Việt Nam                  Tp. Hồ Chí Minh/Việt Nam

- Năm tốt nghiệp:                         1972                                              1982

7.2. Sau đại học:

Thạc sỹ chuyên ngành:          Tài chính – Lưu thông tiền tệ và tín dụng

- Hệ đào tạo:               Tại chức

- Nơi đào tạo:  ĐH Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

- Nước đào tạo:          Việt Nam

- Năm tốt nghiệp:        1998

Tiến sỹ chuyên ngành:           Tài chính – Lưu thông tiền tệ và tín dụng

- Hệ đào tạo:               Không tập trung

- Nơi đào tạo:  Học viện Tài chính/Bộ Tài chính – Phân viện Tp. HCM

- Nước đào tạo:          Việt Nam

- Năm tốt nghiệp:        2002

7.3. Ngoại ngữ:                       Anh văn, Pháp văn                            

- Mức độ sử dụng:                  A + B

8. Quá trình công tác

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

1972 – 1975

Tổng Nha Ngân sách Ngoại viện

Kiểm soát viên

1975 – 1990

Sở Tài chính Tp. Hồ Chí Minh

Kiểm soát viên Ngân sách Quận Huyện

1990 – 2010

Hiện nayHiện nay

Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh

Khoa TCNH - Đại học Mở Tp.HCM

Trưởng phòng Đầu tư nước ngoài

Giảng viên BCH

9. Kinh nghiệm nghiên cứu:

9.1. Các bài báo:

TT

Tên bài báo

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Sách Giáo trình Thuế

2009

ĐH Mở Tp. Hồ Chí Minh

9.2. Các công trình (đề tài) nghiên cứu:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, Tỉnh-Thành, trường

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Hoàn thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào TP.Hồ Chí Minh trong bối cảnh Việt Nam là thành viên của WTO

2010/2011-

Thành Phố

Thành viên

10. Các môn học đã và đang giảng dạy:       Thuế, Tài chính quốc tế,Luật Ngân Sách Nhà Nước

11. Hướng nghiên cứu hiện nay:                   Thuế

12. Các hoạt động khác:                                Không