Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Trần Thế Sao
   

TÓM TẮT LÝ LỊCH KHOA HỌC

(Tháng 07/2015)

1. Họ và tên: Trần Thế Sao

2. Giới tính: Nam

3. Nơi công tác: Khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Mở TPHCM

4. Chức vụ và nghề nghiệp: Giảng viên

5. Địa chỉ liên lạc         : P209, số 97 Võ Văn Tần, Quận 3, TPHCM

- ĐT     : (84-8)39303611 hoặc (84-8) 39301282

- Email: sao.tt@ou.edu.vn

6. Trình độ: Tiến sỹ

7. Quá trình đào tạo:

7.1. Đại học:

- Hệ đào tạo: chính qui

- Nơi đào tạo: ĐH Kinh Tế Tp.HCM

- Ngành học: Tài chính

- Nước đào tạo: Việt Nam

- Năm tốt nghiệp: 2001

7.2. Sau đại học:

Thạc sỹ chuyên ngành: Kinh tế tài chính – ngân hàng

- Hệ đào tạo: chính qui

- Nơi đào tạo: ĐH Kinh tế Tp.HCM

- Nước đào tạo: Việt Nam

- Năm tốt nghiệp: 2005

Tiến sỹ chuyên ngành:

- Hệ đào tạo: chính qui

- Nơi đào tạo: ĐH Ngân hàng Tp.HCM

- Nước đào tạo: Việt Nam

- Năm tốt nghiệp: 2010

7.3. Ngoại ngữ: Anh                                                   

- Mức độ sử dụng: C

8. Quá trình công tác

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhận

Từ 11/2001 đến 03/2002

Trường CĐ BC Công Nghệ & Quản Trị Doanh Nghiệp

Trợ lý khoa QTDN

Từ 4/2002 đến 01/2006

Trường CĐ BC Công Nghệ & Quản Trị Doanh Nghiệp

Giảng dạy

Từ 01/2006 đến 14/11/2007

Trường ĐH BC Tôn Đức Thắng

Giảng dạy

Từ 15/11/2007 đến nay

Trường ĐH Mở Tp.HCM

Giảng dạy

9. Kinh nghiệm nghiên cứu:

9.1. Các bài báo:

TT

Tên bài báo

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Điều hành linh hoạt CSTT góp phần kiểm soát lạm phát

2005

Phát triển kinh tế số 182

2

Kiểm soát lạm phát: cần những giải pháp dài hạn

2007

Công nghệ ngân hàng số 18

3

Tính độc lập, minh bạch của CSTT và vấn đề kiểm soát lạm phát

2007

Công nghệ ngân hàng số 21

4

Tăng cường tính độc lập của NHNN trong điều hành CSTT góp phần xây dựng một NHTƯ hiện đại đáp ứng yêu cầu hội nhập trong kỷ nguyên mới

2007

Kỷ yếu hội thảo khoa học “Luật ngân hàng – Những đòi hỏi từ hội nhập kinh tế quốc tế”, NXB Lao động xã hội

5

Phát triển bền vững – Lựa chọn thành công trong kỷ nguyên hội nhập mới

2008

Công nghệ ngân hàng số 27

6

Phát triển bền vững – Lựa chọn thành công cho nền kinh tế Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập

2009

Công nghệ ngân hàng số 38, số 39.

 

7

Hiệu lực của việc điều chỉnh tỷ giá đến lạm phát: nhìn từ góc độ cơ cấu mặt hàng xuất nhập khẩu

2010

Công nghệ ngân hàng số 49

8

Excel ứng dụng trong tài chính đầu tư

2011

NXB Đà Nẵng

9

 

10    

CSTT theo muc tiêu lạm phát – Từ lý luận đến thực tiễn – Vận dụng cho VN

Mô hình Tài chính cơ bản

2012

 

2013

 

NXB Thời Đại

 

NXB Phương Đông

10. Các môn học đã và đang giảng dạy:

- Mô hình tài chính

- Quản trị ngân hàng thương mại

- Nghiệp vụ ngân hàng thương

11. Lĩnh vực nghiên cứu: Ngân hàng