Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Võ Minh Long

TÓM TẮT LÝ LỊCH KHOA HỌC

(Tháng 7/2015)

1. Họ và tên: Võ Minh Long.

2. Giới tính: Nam.

3. Nơi công tác: Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Mở TP.HCM.

4. Chức vụ và nghề nghiệp: Giảng viên .

5. Địa chỉ liên lạc: P209, số 97 Võ Văn Tần, Quận 3, TPHCM.

- ĐT: (84 - 8) 39303611 hoặc (84 - 8) 39301282.

- Email: long.vm@ou.edu.vn

6. Trình độ: Thạc sỹ.

7. Quá trình đào tạo:

7.1. Đại học:

- Hệ đào tạo: Chính quy.

- Nơi đào tạo: Đại học Kinh Tế TP. HCM.

- Ngành học: Kinh tế.

- Nước đào tạo: Việt Nam.

- Năm tốt nghiệp: 1999.

7.2. Sau đại học:

+ Thạc sỹ chuyên ngành: Kinh Tế.

- Hệ đào tạo: Chính quy.

- Nơi đào tạo: Đại học Kinh Tế TP. HCM.

- Nước đào tạo: Việt Nam.

- Năm tốt nghiệp: 2005.

+ Sau đại học:  Tốt nghiệp Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright khoá 9 năm 2004.

Đang là nghiên cứu sinh - chuyên ngành Tài Chính - Ngân Hàng tại Trường Đại Học Ngân Hàng Thành

Phố Hồ Chí Minh

7.3. Ngoại ngữ: TOFLE 480 PBT.

- Mức độ sử dụng: đọc và dịch trôi chảy sách chuyên ngành kinh tế, tài chính.

8. Quá trình công tác

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

8/1999 - 3/2001.

3/2001 - 01/05/2006.

                                       Từ  01/05/2006 đến nay.

Nhà Máy Thuốc Lá Sài Gòn, TP. HCM.

Tổ môn Kinh Tế Trường Cao Đẳng Xây Dựng Số 2 - Bộ Xây Dựng.

Trường  Đại Học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh.

                       Nhân viên.

                      Giảng dạy.

 

                       Giảng dạy.

9. Các môn học đã và đang giảng dạy: Phân tích báo cáo tài chính và quản trị tài chính.

10. Hướng nghiên cứu hiện nay: Tài chính doanh nghiệp.

11. Các hoạt động khác: Đang là chủ biên giáo trình Phân tích báo cáo tài chính.