Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cơ cấu nhân sự

 

HỌ TÊN – CHỨC VỤ

PHỤ TRÁCH

1.

Nguyễn Thị Thu Thủy

Trưởng phòng

ĐT: 0918.001.858

Email: thuy.ntt@ou.edu.vn

- Phụ trách chung, chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính về toàn bộ hoạt động của phòng Thanh tra – Pháp chế.

- Trực tiếp phụ trách các mảng công việc:

 • Tham mưu cho Hiệu trưởng những vấn đề liên quan đến công tác thanh tra, pháp chế;
 • Xây dựng kế hoạch, tổng hợp, thống kê báo cáo;
 • Tiếp công dân;
 •  Tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị;
 • Kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với CC-VC và SV;
 •  Kiểm tra công tác tuyển dụng nhân sự;
 • Thanh tra, giám sát các kỳ thi;
 •  Giám sát hoạt động phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;
 •  Lên kế hoạch và triển khai thực hiện thanh tra, kiểm tra chuyên đề;
 • Quản lý công tác hành chính, văn thư và tài chính của đơn vị.

-  Công tác khác:
 • Công tác Đảng: theo phân công của Chi bộ;
 • Công tác Đoàn thể: theo phân công của Tổ Công đoàn;
 •  Các công tác khác do Hiệu trưởng phân công.


2.

Nguyễn Văn Thành

Chuyên viên

ĐT: 0909.694.754

Email: thanh.nv@ou.edu.vn

- Trực tiếp phụ trách các mảng công việc:

 • Kiểm tra, giám sát giảng dạy, học tập theo thời khóa biểu tại các cơ sở của Trường;
 • Kiểm tra, giám sát cơ sở vật chất tại các cơ sở đào tạo phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập;
 • Giám sát việc thực hiện quy định về văn hóa công sở và thời giờ làm việc của CC-VC và người lao động;
 • Giám sát quá trình mua sắm, trang bị tài sản, công cụ, dụng cụ;
 • Giám sát thi học kỳ hệ chính quy;
 • Phân công giám sát thi kết thúc học phần, thi trả nợ hệ không chính quy và thực hiện các thủ tục thanh toán;
 • Giải quyết các yêu cầu kiểm tra điểm thi kết thúc môn học của sinh viên;
 • Quản lý tài sản, văn phòng phẩm của đơn vị.

- Công tác khác:

 • Công tác Đảng: theo phân công của Chi bộ;
 • Công tác Đoàn thể: theo phân công của Tổ Công đoàn;
 • Các công tác khác do lãnh đạo đơn vị phân công.


 3.   Nguyễn Song Ngọc Chung

Chuyên viên

ĐT: 0586601692

Email: chung.nsn@ou.edu.vn

- Trực tiếp phụ trách các mảng công việc:

 • Tham gia góp ý kiến cho lãnh đạo đơn vị để tham mưu cho Hội đồng Trường và Hiệu trưởng về những vấn đề pháp lý liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động của Trường bảo đảm cho Trường hoạt động tuân theo pháp luật và thực hiện các nguyên tắc pháp chế;
 • Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nội quy, quy chế của các cơ quan liên quan và của cơ sở giáo dục đại học cho công chức, viên chức, người lao động và người học theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị;
 • Kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả và xử lý các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế trong hoạt động của Trường theo sự phân công của Lãnh đạo đơn vị;
 • Tham gia các hoạt động theo phân công để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Trường, đơn vị, công chức, viên chức, người lao động và người học;
 • Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với văn bản do các đơn vị khác của Trường soạn thảo trước khi trình Hội đồng Trường, Hiệu trưởng ký ban hành theo sự phân công của lãnh đạo;
 • Chuẩn bị ý kiến góp ý tham mưu cho Hội đồng trường, Hiệu trưởng góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị gửi lấy ý kiến theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị;
 • Theo dõi công tác đảm bảo chất lượng của đơn vị;
 • Theo dõi và cập nhật thông tin website phòng;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị.

- Công tác khác:
 • Công tác Đoàn thể: theo phân công của Tổ Công đoàn và Chi đoàn;
 • Các công tác khác do lãnh đạo đơn vị phân công.