Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Giới thiệu Phòng Thanh tra

Phòng Thanh tra là một bộ phận tham mưu họat động thanh tra nội bộ của truờng giúp Hiệu trưởng phát hiện những sơ hở trong cơ chế quản lý của truờng để kiến nghị các biện pháp khắc phục; thanh tra, giám sát, kiểm tra về công tác Đào tạo và quản lý Đào tạo, góp phần chấn chỉnh kỷ cương nề nếp trong quá trình Đào tạo.

Thanh tra là một chức năng cần thiết trong cơ cấu tổ chức để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Trường, của Ngành nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo; ngăn ngừa và xử lý kịp thời những sai sót; góp phần điều chỉnh bổ sung các giải pháp quản lý chỉ đạo của lãnh đạo Nhà trường.

Thanh tra, giám sát, kiểm tra được tiến hành trên cơ sở pháp luật về thanh tra, Nghị định Chính phủ, quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo và những quy định của Nhà trường. Công tác thanh tra Đào tạo phải đảm bảo tuân theo pháp luật, chính xác, trung thực, khách quan, công khai, kịp thời và dân chủ.

Nội dung quy định về tổ chức và hoạt động của Phòng Thanh tra được áp dụng cho các hệ và các bậc đào tạo.