Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Lịch sử hình thành

Quyết định thành lập:

TT

Quyết định

Thời gian

Tên gọi

01

24/QĐ/TC/97 ngày 07/01/1997

07/01/1997- 30/01/2004

Tổ Thanh tra Đào tạo

02

17/QĐ-ĐHMBC ngày 30/01/2004

30/01/2004 - 22/09/2006

Ban Thanh tra Đào tạo

03

839/QĐ-ĐHM ngày 22/09/2006

22/09/2006 - 11/01/2010

Ban Thanh tra

04

11/QĐ-ĐHM ngày 11/01/2010

11/01/2010 - đến nay

Phòng Thanh tra

Lãnh đạo Phòng Thanh tra qua thời kỳ:

TT

Họ tên

Thời gian công tác

Ghi chú

Bắt đầu

Kết thúc

01

Nguyễn Văn Út

02/2004

3/2006

Trưởng Ban

02

Đặng Ngọc Hoàng

04/2006

8/2007

Phó trưởng Ban

03

Lê Xuân Sinh

7/2007

4/2008

Phó trưởng Ban (Kiêm nhiệm) 

04

Nguyễn Từ Hàn

12/2007

7/2008

Phó trưởng Ban (Phụ trách)

05

Nguyễn Tấn Nhân

6/2010

9/2013

Trưởng phòng

06

Nguyễn Tấn Nhân

10/2013

7/2014

Phụ trách phòng (Kiêm nhiệm)

07

Nguyễn Anh Minh

4/2012

6/2016

Phó trưởng phòng

 08  Nguyễn Văn Vẹn
 5/2015  8/2015  Trưởng phòng

08

Nguyễn Thị Thu Thủy

7/2014

4/2015

Phó trưởng phòng (Phụ trách)

09

Nguyễn Thị Thu Thủy

5/2015

08/2015

Phó trưởng phòng

10

Nguyễn Thị Thu Thủy

9/2015

12/2019

Phó trưởng phòng (Phụ trách)

 11 Nguyễn Thị Thu Thủy   01/2020  Đến nay  Trưởng phòng