Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thi Chính Quy; Thông báo; Tin tức
Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu ra học kỳ 3 năm học 2022 – 2023

Phòng Khảo thí thông báo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu ra (B1 - B2 - C1 - BEC - TKT) học kỳ 3 năm học 2022 - 2023.

1. Kết quả thi trình độ tiếng Anh đầu ra B1 

Bảng điểm tổng hợp: (Xem bảng điểm tổng hợp)

Bảng điểm chi tiết : (Xem bảng điểm chi tiết)

2. Kết quả thi trình độ tiếng Anh đầu ra B2 
Bảng điểm tổng hợp: (Xem bảng điểm tổng hợp)

Bảng điểm chi tiết : 
(Xem bảng điểm chi tiết)

Kết quả B2 có điều chỉnh 3 Sinh viên nhầm chương trình đào tạo gồm
- Trần Nguyễn Mỹ Duyên - 2054032063
- Trương Hoàng Thịnh - 2054032397
- Đặng Thị Anh Thư - 2054032421
3. Kết quả thi trình độ tiếng Anh đầu ra C1 
Bảng điểm tổng hợp: (Xem bảng điểm tổng hợp)

Bảng điểm chi tiết : 
(Xem bảng điểm chi tiết)
4. Kết quả thi trình độ tiếng Anh đầu ra TKT 

Bảng điểm tổng hợp:
 
(Xem bảng điểm tổng hợp)

Bảng điểm chi tiết : 
(Xem bảng điểm chi tiết)

Nhận đơn xem lại kết quả chấm thi (nếu có) đến hết ngày 11/8/2023.

5. Kết quả thi trình độ tiếng Anh đầu ra BEC 
Bảng điểm tổng hợp: (Xem bảng điểm tổng hợp)

Bảng điểm chi tiết : 
(Xem bảng điểm chi tiết)

Nhận đơn xem lại kết quả chấm thi (nếu có) đến hết ngày 11/8/2023.