Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thi Chính Quy; Thông báo
Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu ra học kỳ 1 năm học 2021 - 2022

Phòng Khảo thí thông báo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực tiếng anh đầu ra (B1 - B2 - C1 - BEC) học kỳ 1 năm học 2021 - 2022.

1. Kết quả thi trình độ tiếng Anh đầu ra B1 

Bảng điểm tổng hợp: (Xem bảng điểm tổng hợp)

Bảng điểm chi tiết : (Xem bảng điểm chi tiết)

2. Kết quả thi trình độ tiếng Anh đầu ra B2 
Bảng điểm tổng hợp: (Xem bảng điểm tổng hợp)

Bảng điểm chi tiết : 
(Xem bảng điểm chi tiết)
3. Kết quả thi trình độ tiếng Anh đầu ra C1 
Bảng điểm tổng hợp: (Xem bảng điểm tổng hợp)

Bảng điểm chi tiết : 
(Xem bảng điểm chi tiết)
4. Kết quả thi trình độ tiếng Anh đầu ra BEC 
Bảng điểm tổng hợp: (Xem bảng điểm tổng hợp)

Bảng điểm chi tiết : 
(Xem bảng điểm chi tiết)