Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chức năng nhiệm vụ
Chức năng, nhiệm vụ

CHỨC NĂNG

Phòng Khảo thí là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Mở Tp.HCMinh, có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý hệ thống thi cử của các trình độ đào tạo và các hình thức đào tạo trong nhà trường.

NHIỆM VỤ

-     Xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển công tác kiểm tra, thi và đánh giá chất lượng theo hướng hiện đại, công bằng, minh bạch và hiệu quả.

-     Chủ động nghiên cứu, đề xuất và triển khai thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác khảo thí, cải tiến phương pháp đánh giá kết quả học tập theo hướng chính qui, hiện đại, hội nhập.

-     Nghiên cứu và áp dụng các ứng dụng và các trang thiết bị công nghệ hiện đại vào công tác khảo thí.

-     Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với tất cả các trình độ đào tạo và các hình thức đào tạo của trường.

-     Chủ trì và phối hợp với các Khoa, Ban, Bộ môn trong việc xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống ngân hàng đề thi.

-     Tổ chức các kỳ thi và chấm bài thi. Thực hiện công tác lưu trữ và bảo mật đề thi, bài thi, điểm thi theo qui định của pháp luật.

-     Nghiên cứu, phân tích điểm thi để tham mưu cho Hiệu trưởng nâng cao chất lượng công tác khảo thí.

-     Hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các qui định liên quan đến công tác khảo thí trong nhà trường theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-     Thống kê và báo cáo theo yêu cầu của Hiệu trưởng.